Изисквания за владеене на чужди езици за "Учителска правоспособност"

ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК“

Изискванията за владеене на чужди езици са приети на заседание на Съвета на Центъра за квалификация с Протокол № 4 от 07.04.2020 г.; допълнени с Протокол № 5 от 14.07.2021 г.

Нивото на владеене на езика се удостоверява чрез представяне на един от следните документи:

 1. Диплома за завършено висше образование по професионално направление Филология за съответния език.
 2. Международно признат сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум B 2 от Общата европейска езикова рамка.
  • За английски език:
   1. TOEFL IBT или TOEFL CBT.
   2. Cambridge.
    • C 2 Proficiency;
    • C 1 Advanced;
    • B 2 First (First Certificate);
   3. IELTS.
   4. Pearson (London) Test of English.
   5. ECPE или ALCE на University of Michigan.
   6. Aptis (минимум B2).
   7. Свидетелство за завършен езиков курс по английски език към катедра "Чуждоезиково обучение" при ВТУ:
    • ниво B2 (CEFR) и оценка не по-ниска от много добър (5.00)
    • ниво C1 (CEFR) и оценка не по-ниска от много добър (5.00)
    • ниво C2 (CEFR) и оценка не по-ниска от добър (4.00).
   8. Диплома за завършено висше образование с език на обучение английски.
   9. Диплома / академична справка, която удостоверява изучаването на английски език във ВУЗ с хорариум най-малко 500 часа на обучение и среден успех от практическия курс по английски език не по-нисък от мн. добър 4,50.

  • За немски език:
   1. Test DaF.
   2. Goethe?Zertifikat В2/C1.
   3. ÖSD.
   4. DSH.
   5. DSD (Stufe II).
   6. Диплома за завършено висше образование с език на обучение немски.
   7. Диплома / академична справка, която удостоверява изучаването на немски език във ВУЗ с хорариум най-малко 500 часа на обучение и среден успех от практическия курс по немски език не по-нисък от мн. добър 4,50.

  • За френски език:
   1. DELF (B 2).
   2. DALF (C 1).
   3. Диплома за завършено висше образование с език на обучение френски.
   4. Диплома / академична справка, която удостоверява изучаването на френски език във ВУЗ с хорариум най-малко 500 часа на обучение и среден успех от практическия курс по френски език не по-нисък от мн. добър 4,50.

  • За китайски език:
   1. HSK-4
   2. Диплома за завършено висше образование с език на обучение китайски.
   3. Диплома / академична справка, която удостоверява изучаването на китайски език във ВУЗ с хорариум най-малко 720 часа на обучение и среден успех от практическия курс по китайски език не по-нисък от мн. добър 4,50.
СПОДЕЛИ В