Защита на личните данни

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. При извършване на дейността си и обработването на лични данни се прилага вътрешната нормативна уредба на Университета за защита на личните данни, утвърдените от Ректора процедури за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.  

Субектите на данни могат да получат информация във връзка с правата си и реда за тяхното упражняване, или по въпроси, свързани със защитата на личните данни, като се обърнат към администратора на следните адреси за контакт: гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, п.к. 5003, кв. Света гора.


Ред за упражняване на права от страна на субектите на лични данни:

За да упражните правата си, е необходимо да подадете съответното искане за съответното право като се свържете с длъжностното лице по защита на данните. Всяко едно искане се подава лично или чрез нотариално упълномощено лице. Искания по електронен път не се приемат. Възможно е да Ви бъде поискан документ за самоличност с цел еднозначното Ви идентифициране и ограничаване на злоупотреби с лични данни.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

  • Венцислав Георгиев
  • гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, п.к. 5003, кв. Света гора
  • телефон за контакт: 062/618-367
  • електронен адрес за контакт: dpo-vtu@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В