Общо събрание

Общото събрание е висш орган на самоуправление на академичната общност в Педагогически колеж - Плевен. (чл. 9 от Правилника за дейността и управлението на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Съставът на Общото събрание се състои от преподаватели и служители, работещи на основен трудов договор в колежа, както и от представители на студентската общност.

Общото събрание се ръководи от председател и заместник-председател, които се избират от квотата на преподавателите в началото на съответния мандат.

Като най-висш орган на самоуправление, Общото събрание има правомощията да взема решения, свързани с цялостната дейност на Педагогическия колеж, сред които:

  • Да избира за срока на мандата си председател и заместник-председател на Общото събрание;
  • Да номинира хабилитирано лице/лица за директор на колежа;
  • Да обсъжда и приема годишния доклад на директора за преподавателската и творческата дейност в колежа.
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2023 – 2027
(актуален към м. юли 2023 г.)

проф. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Александър Василев Кръстев

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Христина Валентинова Гергова

ас. Елена Димитрова Петрова

ас. Мария Божидарова Илиева-Дунчева

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Кристина Анатолиева Стефанова, студент

Евелина Петева Петрова, студент

Елица Велинова Елинова, студент

Нина Христова Христова, служител

.

.

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2019 – 2023
(актуален към м. юни 2022 г.)

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Александър Василев Кръстев

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Христина Валентинова Гергова

ас. Елена Димитрова Петрова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Димитър Здравков Димитров, студент

Петя Николаева Петкова, студент

Ралица Анатолиева Пъшева, студент

Бисерка Антонова Цветанова - представител на администрацията

Мая Валентинова Иванова - представител на администрацията

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2019 – 2023
(актуален към м. юни 2021 г.)

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

доц. д-р Росица Борисова Пенкова

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

ас. д-р Александър Василев Кръстев

ас. д-р Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

Иван Мариянов Иванов, студент

Светлана Георгиева Тодорова, студент

Ерик Албертов Илиев, студент

Бисерка Антонова Цветанова - представител на администрацията

Мая Валентинова Иванова - представител на администрацията

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2015 – 2019
(актуален към ноември 2018 г.)

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Венцислав Руменов Петров

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Христина Валентинова Гергова

преп. Анелия Иванова Рачкова

преп. Кремена Любенова Ангелова

преп. Маргарита Любомирова Гаврилова

Мариана Страхилова Партовска – представител на адм. персонал

Марина Емилова Мандрачелова, ПУПАЕ, 2 курс

Геновева Венциславова Иванова, НУП, 2 курс

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2015 – 2019
(актуален към ноември 2017 г.)

доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. Александър Василев Кръстев

ас. Венцислав Руменов Петров

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Маргарита Любомирова Гаврилова

ас. Христина Валентинова Гергова

Мариана Страхилова Партовска – представител на адм. персонал

Марина Емилова Мандрачелова, ПУПАЕ, 1 курс

Геновева Венциславова Иванова, НУП, 1 курс 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2015 – 2019
(актуален към януари 2017 г.)

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. д-р Анелия Спасова Рангелова

гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова

ас. д-р Петя Веселинова Марчева - Йошовска

ас. Илияна Петкова Петкова

ас. Димитър Йорданов Новаков

ас. Маргарита Любомирова Гаврилова

ас. Венцислав Руменов Петров

Мариана Страхилова Партовска – представител на адм. персонал

Снежана Димчева Горанова, ІІІ курс, спец. НУП

Янита Александрова Велева, ІІІ курс, спец. НУП

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
мандат 2011 – 2015

доц. д-р Росица Димитрова Димкова

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Теодора Димитрова Вълова

доц. д-р Пенка Илиева Марчева

гл. ас. Валя Симеонова Гинчева

гл. ас. Анелия Спасова Рангелова

гл. ас. Александра Владимирова Иванова

гл. ас. Илиана Петкова Петкова

гл. ас. Красимир Стефанов Тодоров

гл. ас. Катя Лалова Вачева

ас. Мая Валентинова Иванова

Елица Виолинова Иванова – представител на адм. персонал

Eвгения Симеонова Петровска – представител на адм. персонал

Стоянка Христова Вашкова ІІІ курс, ПУП и АЕ

Гергана Христова Кръстева ІІІ курс, ПУП и АЕ

СПОДЕЛИ В