Предмет на дейност

Отдел „Докторанти“ координира и контролира дейностите, свързани с приема и обучението на докторанти и защитата на дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Отделът се намира под ръководството на директора на дирекция „Научна, проектна и библиотечно-издателска дейност“. Дейността му се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за развитие на научния състав и Правилника към него, Правилника за прием и обучение на докторанти във ВТУ, Правилника за придобиване на научните степени във ВТУ и други нормативни актове, свързани с пряката работа на отдела.

СПОДЕЛИ В