Предмет на дейност

Отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“ e под ръководството на зам.-ректора по Научноизследователска и художественотворческа дейност. Дейността му се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за научноизследователската и художественотворческата дейност във ВТУ и други нормативни актове, относно събирането и структурирането на Научноизследователска и художественотворческа налична информация на Университета.

Отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“:

  • администрира експертно и технически пряко вътрешните проекти по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата за финансиране от държавния бюджет;
  • поддържа регистър за всички проекти на ВТУ;
  • поддържа централен университетски архив за приключилите проекти, в който се съхранява на хартиен носител документацията съгласно изискванията на съответната програма;
  • поддържа електронен регистър на университетския научен и художественотворчески календар.
СПОДЕЛИ В