Кръгла маса по проект "Превенция срещу езика на омразата в образователните институции"

На 12 юни 2018 г. се проведе заключителна кръгла маса по проект „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции“, който Педагогически колеж - Плевен в партньорство с Филиал Враца реализира през 2017 и 2018 година.

Целта на форума бе да се направи равносметка до каква степен са постигнати поставените в началото цели и доколко очакваните резултати са се превърнали в реални такива.

В кръглата маса взеха участие преподавателите и студентите, осъществили проектните дейности, както и учители от партньорски училища, в които бяха проведени част от тях. При откриването й директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов поздрави всички присъстващи за успешната работа и добрите резултати. Той отправи специални благодарности към партньорските институции за ценната подкрепа и пълноценното сътрудничество. Доц. Бузов сподели своето виждане, че това е успешната формула за реализиране на актуални в научноизследователски аспект и значими за обществото идеи с активното участие на младите хора – в случая бъдещите учители. Той увери, че ръководството ще продължи да подкрепя и насърчава всяка проектна инициатива с принос за педагогическата теория и практика.

Ръководителят на проекта доц. д-р Анелия Рангелова представи в резюме дейностите, реализирани през 2018 г., като акцентира върху активното и много успешно включване на студентите като обучители на ученици по теми, насочени към превенция на негативно говорене и поведение сред малките ученици. Доц. Рангелова информира за интереса към направеното от студентите и екипа преподаватели и учители, отразен в публичното пространство посредством специално организираната на 4 юни 2018 г. пресконференция. Гл. ас. д-р Даринка Костадинова, член на екипа и координатор по проекта за Филиал Враца, запозна участниците в кръглата маса за това как са протекли дейностите там, колко обучения са проведени, колко студенти са се включили като обучители, колко партньорски училища са участвали. Отчитайки изключителната полезност на проекта, в заключение д-р Костадинова сподели, че идеята му ще бъде продължена и след неговото приключване, като обученията ще се мултиплицират и в детските градини на територията на община Враца.

Самите студенти се възползваха от възможността да споделят пред присъстващите на кръглата маса своето удовлетворение от участието си в проекта. Те изразиха мнение, че след проекта се чувстват по-уверени в себе си като педагози, знаещи повече по тази така актуална тема за езика на омразата и знаещи как да осъществяват превенция сред малките ученици. Без колебание всички заявиха готовност и през следващата учебна година да продължат да участват в обучения на ученици от начален етап при проявен интерес от други училища.

От своя страна представителите на партньорските училища, чиито ученици бяха обучавани, също споделиха удовлетвореността си от възможността да са част от проекта. Те разказаха за видимия положителен ефект върху техните възпитаници в резултат на обученията и изразиха готовност и в бъдеще да продължат да партнират при реализирането на добри практики с подобна насоченост.

В заключителната част на кръглата маса бяха връчени удостоверения и сертификати на студентите, участвали в обученията по проекта и провели обучения с ученици, както и на двете училища – НУ „Христо Ботев“ и НУ „Отец Паисий“ – за успешното сътрудничество в реализирането на обучителните дейности. На координатора за Филиал Враца бяха връчени сертификати и за училищата - партньори от гр. Враца – СУ „Христо Ботев“, СУ „Васил Кънчов“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В