ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

Образователната програма „Организационна психология“ е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, които притежават образователна и квалификационна степен (ОКС) бакалавър или магистър от професионално направление Психология и от други професионални направления от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
В образователната програма са включени учебни дисциплини, които се отнасят до теоретичната и практическата подготовка на обучаемите в модерна и перспективна сфера в приложната психология – организационната. Дават се базисни знания за лидерството, организационното поведение, бизнес психологията, мотивацията за трудова дейност; умения, свързани с професионалното консултиране и ориентиране, реализирането на подбора на кадри във фирмите; методики за изследване на организацията, психология на рекламата, сформиране на екип и екипна дейност.
След успешното завършване специализантите може да работят като: специалист по организационна психология във фирми и организации; професионален и кариерен консултант; фирмен психолог; специалист по подбор и управление на кадри; организационен консултант; рекламен и бизнес консултант; обучител по сформиране и развитие на екипи в организации, фирми, консултантски къщи, ДБТ, неправителствени организации.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В