БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователната програма е предназначена за усъвършенстване на знанията и уменията на бакалаври или магистри и получаване на практически опит в използването на информационни и комуникационни технологии при разработване на системи за решаване на бизнес задачи и при изграждане на комплексни софтуерни решения за различни области. Специалността „Бизнес информационни технологии“ е както с теоретична, така и с приложна насоченост. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания.
Завършилите тази програма ще притежават базови познания за: същността на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на информационните технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработването и внедряването на програмни продукти в бизнеса. Освен това те придобиват основни технически умения, профилиране и специализиране на тези умения в областта на информационните технологии в бизнеса при използване на интернет базирани приложения и при реализацията на електронен бизнес.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В