ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Образователната програма „Педагогическа психология“ е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, завършили ОКС бакалавър и ОКС магистър в професионално направление Психология, както и за бакалаври от друго професионално направление, които са с придобита образователно-квалификационна степен магистър по специалност от професионално направление Психология. Обучението се предлага в задочна и в дистанционна форма и продължава два семестъра.
В квалификационната програма са включени 9 учебни дисциплини, които обезпечават теоретична и практическа подготовка в областта на педагогическата и възрастовата психология, в областта на консултирането, диагностиката, подпомагането и социалната работа в условията на училищна среда. Програмата осигурява усвояването на умения за организиране и провеждане на индивидуални и групови консултации;  на умения за индивидуална и групова диагностика; на умения за медиация при разрешаването на педагогически и социални конфликти; на умения за оказване на помощ и подкрепа за деца в риск.
Образователната програма „Педагогическа психология“ е ориентирана към психолози, кандидатстващи за работа или работещи в социално организираните образователно-възпитателни структури: училища, детски градини, държавни и неправителствени организации с предмет на дейност обучение, възпитание и превъзпитание на деца и юноши.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В