УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър от професионално направление Педагогика или да имат професионална квалификация учител.
Специалността Управление на образованието е насочена към усвояване на знания и изграждане на компетентности за теоретическите, методическите и практическите основи на управлението на образованието; за използването на съвременни информационни източници и технологии в управленската дейност; за маркетинговия процес; за мониторинга и оценяването в образованието; за извършването на диагностична, прогностична и проектна дейност в образованието.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В