СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър от професионално направление Педагогика или да имат професионална квалификация учител.
Специалността Семейно консултиране дава възможност за придобиване на знания и компетентности, включващи общотеоретични и социалнопрактически основи на семейното консултиране; за разкриване на основните характеристики на консултативния процес; за организиране на взаимоотношенията в семейна среда; за преодоляване на негативите в семейната среда; за прилагане на съвременни технологии на работа (консултативна практика); за взаимодействие с други институции и др.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В