ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Образователната програма е предназначена за усъвършенстване на знанията и уменията на бакалаври или магистри и получаване на практически опит в планирането, организирането, ръководенето, контролирането и използването на информацията като стратегически ресурс на организационната единица, за „информиране“ на хората на знанието и постигане на организационната мисия.
Успешно завършилите тази програма ще притежават ценни знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска. Информационният мениджър трябва не само да познава и да изследва собствената си система, но и да разкрива нейната същност (присъщите й системни и интегративни свойства), състав (количествената и качествената характеристика на нейните части), структура (вътрешната организация и взаимната връзка между елементите), функциите, комуникациите с външната среда, а също така и историята й.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В