БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

В специалността „Библиотекознание и библиография“ към Центъра за квалификация на ВТУ се подготвят добре обучени в професионално отношение кадри, които може да се реализират във всички видове библиотеки на национално и на регионално ниво (научни, общообразователни, тясноведомствени); а също и в различни информационнообслужващи звена, в структурата на централни и на местни дигитални и печатни медии; в издателства, фондации, книготърговски мрежи; в отделни сфери на научното и административното обслужване и др.
Дисциплините, включени в учебния план, осигуряват успешно овладяване на фундаментални знания за българското книгознание, библиотекознание, библиография, краезнание; за информационните науки от гледна точка на европейската интеграция на страната и на сътрудничеството й със сродни институции в чужбина; за съвременните комуникационни технологии.
Дипломираните специализанти придобиват професионална квалификация по библиотечно комплектуване, по каталогизация, по класификация, по справочно-библиографско и библиотечно-информационно обслужване на читателите и пр.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В