КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

Образователната програма „Консултативна психология“ предоставя гъвкави възможности за допълнителна квалификация на лица, които притежават образователна и квалификационна степен бакалавър или магистър в професионалните направления: 3.2. Психология или 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението по консултативна психология е организирано в задочна и в дистанционна форма и е с продължителност два семестъра.
Учебният план на квалификационната програма включва 10 учебни дисциплини, чрез които специализантите надграждат получените теоретични знания в сферата на психологическото консултиране и на психологическата психотерапия. Целта е всеки да получи ясни инструкции и да изгради продуктивни умения за психологичноконсултативна работа. По време на обучението се актуализират професионални себепространства и се мобилизира пълният набор от ресурси как да се постъпва с човека, попаднал в житейски затруднения. Най-важно предимство на предлаганата образователна програма е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите. След успешното завършване на програмата всеки специализант ще разполага с ключови интервенции за психологическо консултиране и ще знае как да ги прилага в реална професионална среда.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В