АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ

Образователната програма „Арттерапия и трудотерапия“ е изцяло съобразена с изискванията на МТСП и с работните позиции в социалните организации и услуги, определени като професия арттерапевт и трудотерапевт. Тя е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, които притежават образователна и квалификационна степен (ОКС) професионален бакалавър, бакалавър или магистър в различни професионални направления. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
През първия семестър се акцентира върху знания, необходими за специалистите, работещи в социалната сфера – психология и психопатология; основи и методи на социалната работа; групова терапевтична работа; социална педагогика, като дисциплините имат колкото теоретична, толкова и практическа насоченост. Във втория семестър се изучават дисциплини, които подготвят бъдещите специалисти за директна социалнопсихологическа специализирана работа с деца и възрастни, каквито са арттерапия за деца и възрастни, функционална трудотерапия, занимателна трудотерапия и музикотерапия.
След успешното завършване специализантите може да работят като: арттерапевт и трудотерапевт в Дневни центрове за деца и младежи; в Центрове за пълнолетни лица; в Центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск; в Центрове за обществена подкрепа; в Кризисни центрове; в Центрове за настаняване от семеен тип; в Домове за възрастни хора; в Домове за стари хора; в институции за отглеждане и възпитание на деца в риск; в психиатрични клиники и диспансери; в Защитени жилища; в Преходни жилища; в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В