ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

Образователната програма „Туристическа анимация“ включва тематичен кръг от обвързани в система теоретични познания и практикоприложни дейности. Той съответства на възприемането на аниматорската дейност като специфичен вид туристическа услуга в образователен, развлекателен и спортноразвлекателен контекст. Обучението отразява основните етапи от цикъла на планиране, разгласяване и провеждане на анимационни програми в туристически обекти и различни формати на интензивно учене чрез преживяване. Формирането на тясно професионални компетенции е съчетано с развитието на емоционална интелигентност, конструктивно мислене, работа в екип, умения за ефективно управление на ресурси като информация и време, проектиране и реализиране на организационни форми на общуване, контрол над публичното поведение и справяне с „трудни“ партньори в комуникацията с деца и възрастни.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В