МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

Образователната програма „Международен туризъм“ дава възможност за придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите в областта на туризма. Програмата е с изключително практическа насоченост, което спомага за по-бързата реализация на специализантите. Обучението дава цялостна представа за характера на туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, организиране на пътувания с обща цена, участия в културни прояви, форуми и други. Акцент в програмата се поставя върху комплекса от знания в областта на международния туризъм и международните туристически организации, борси и изложения; организацията на сектора и устойчивото му развитие в национален и световен мащаб. Освен това специализантите имат възможност да задълбочат и да профилират своята общотеоретична научна подготовка.
Целта на програмата е да подготви кадри, които да бъдат креативни и адаптивни към непрекъснато променящата се структура на туристическия бизнес. Придобитите умения позволяват осъществяване на дейности по създаване, предлагане и реализация на  туристически продукти, предоставяне на основни и допълнителни туристически услуги.
Успешно завършилите могат да поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения, да бъдат част от екипи като експерти по туризъм в международния сектор, да работят със специализирани туристически софтуери, да систематизират и да анализират туристическа информация. Те могат да заемат длъжности в хотелиерски вериги, туроператорски фирми и туристически агенции; в държавната администрация и браншовите структури, да извършват анимационна дейност в туризма.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В