РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Според Закона за предучилищното и училищното образование (2015 г.) всички деца със специални образователни потребности се интегрират и се обучават в масовото училище. Броят на децата със специални образователни потребности непрекъснато се увеличава. Учителите нямат необходимата теоретична и практическа подготовка за работа с тези деца. Поради тази причина се търсят учители с такава квалификация.
Основно изискване е кандидат-специализантите да притежават учителска правоспособност. По време на обучението те придобиват фундаментална психолого-педагогическа и специализирана методическа подготовка за планиране, организиране, провеждане, ръководство и контрол на образователни дейности в основното образование, както и теоретични знания и практически умения в областта на обучението, възпитанието и развитието на деца със специални образователни потребности. Специализантите се подготвят да познават и да използват диагностичен инструментариум и корекционни процедури за осъществяване на специализирана помощ при наличие на проблеми в личностното развитие и социализацията на ученици.
Завършилите специалността Ресурсен учител придобиват компетенции да извършват образователна, методическа, организационно-управленска, консултантска, диагностична и експертна дейност в образователни и социални институции, в специализирани центрове за работа с деца.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В