УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Образователната програма е предназначена за лица с висше образование, но без учителска правоспособност.
Завършилите специализанти имат правото да преподават и да обучават в различни образователни и социални институции в нашата страна.
Целите на обучението са свързани с професионалното и личностното развитие на специализантите, с придобиването на компетентности, които да им осигурят възможности за педагогическа кариера в България и европейското образователно пространство.
Образователната програма има за задача да осигури на специализантите познания за процеса на възпитанието и обучението и за образованието като важно звено в структурата на обществото.
На основата на тези познания у специализантите се формират умения и навици за проектиране, конструиране и практическа реализация на система за обучение, чието предназначение е удовлетворяването на определени социалнопедагогически цели, произтичащи от особеностите на етапа на социално-икономическо и политическо развитие на нашето общество.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В