ПСИХОЛОГИЯ

Образователната програма „Психология“ предоставя възможности за квалификация на лица, които притежават ОКС професионален бакалавър, бакалавър или магистър в различни професионални направления или които са в процес на обучение за получаване на ОКС. Обучението по психология е организирано в редовна, задочна и дистанционна форма и е с продължителност два семестъра.
Учебният план на специалността включва 10 учебни дисциплини, чрез които специализантите получават теоретични и приложни знания в сферата на когнитивната, на педагогическата, на възрастовата и на социалната психология, на психологията на личността, на политическата психология, както и базисни знания, свързани с психологическото консултиране и с психологическата психотерапия. Цел на обучението е специализантите да получат ясни инструкции и да изградят продуктивни умения за психологическа диагностика. Най-важното предимство на програмата по психология е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите. След успешно завършване на обучението всеки специализант ще разполага с ключови компетенции за мотивационно интервюиране и ще знае как да ги прилага в сферата на образованието, на здравеопазването и на бизнеса.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В