Нормативна база

Закон за висшето образование

Закон за училищното и предучилищното образование

Закон за професионалното образование и обучение

Правилник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Правилник за устройството и дейността на Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“

Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Правилник за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение

Процедура за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел продължаване на обучението във ВТУ

Постановление № 27 от 01.02.2021 година за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, приета с постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., дв, бр. 89 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.)

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища (приета с ПМС № 78 от 05. 03. 2021 г.; Обн. ДВ. Бр. 21 от 12 март 2021 г., в сила от 1 септември 2021 г.)

Правила за администриране на учебната дейност в Центъра за квалификация

Правила за администриране на учебната дейност в катедра „Продължаващо образование“

СПОДЕЛИ В