Материална база на катедра графичен дизайн и визуални комуникации

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА КАТЕДРА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУИКАЦИИ

Налична материална и информационна база, осигуряваща специалността (учебни зали, лаборатории, апаратура, компютърни мрежи, библиотека и т.н.)

От гледна точка на материалната обезпеченост на обучението ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Факултетът по изобразително изкуство разполагат със съвременна материално-техническа база. Факултетът има 2 сгради, собственост на ВТУ (публично-държавна собственост, акт № 504, 18.01.2000г.). Специалност “Изящни изкуства – Плакат” ползва част от помещенията на триетажна сграда със застроена площ 1290 кв.м и прилежащ терен от 6890 кв.м. В тях са разположени ателиета, лекционни зали, кабинети, лаборатории и пр.

Специализираните ателиета за специалността “Изящни изкуства-Плакат”  –  са 7 бр. помещения с обща площ 316 кв.м., от които:

Учебни ателиета за практическа дейност – 3 на брой с обща площ 150 кв.м, оборудвани с необходимите стативи, работни маси, 3 броя компютърни конфигурации, необходимите консумативи и помощни материали;

Ателие по Шрифт и Пространствено оформление с площ 45 кв.м., оборудвано с необходимите пособия, макетни маси и проекционна система.

Компютърна зала за учебни цели, с площ 49 кв.м. оборудвана с 10 компютърни конфигурации за графична работа в локална мрежа и връзка с Интернет.

Фотолаборатория с площ 30 кв.м.

Помощно студио за видеозаснемане и мултимедийни разработки с площ 42 кв.м. оборудвано с необходимата осветителна система и пособия за видеозаснемане и обработка.

При необходимост от 2 кв.м площ за студент (според Наредбата за проектиране), специалност Плакат разполага с 6.5 кв.м. на студент и капацитетни възможности за обучение на повече студенти по специалността. Сродните дисциплини, които студентите по Плакат  изучават – Живопис, Графични техники, Моделиране, Полиграфични техники, Авангардът в изкуството на ХХ век и др., също са обезпечени материално - със съответните ателиета, лекционни зали, лаборатории и бази, разположени в сградите на Факултета по изобразително изкуство. Разполагаме със специализирана библиотека – 2 бр. зали ,106 кв.м; студентски столове - 3 бр.; студентски общежития - 3 корпуса с над 1000 места; 2 изложбени зали:  Музей  “Янаки Манасиев” –  61 кв.м  и  зала  №115  – 174 кв.м; методичен кабинет -  1 бр.,12 кв.м ; аудио-визуална апаратура – видео и прожекционна система, аспектомати и пр.; специализирана книжарница; съвременен спортен комплекс – до Ректората, с 500 места и басейн; собствен студентско-преподавателски клуб-заведение, както и общоуниверситетски клубове и заведения за отдих и развлечения.

Информационното осигуряване на учебната, научната и творческата дейност се осъществява от Централната университетска библиотека. За удобство и оперативност в главната сграда на Факултета по изобразително изкуство са обособени 2 удобни помещения, в които, като звено на Университетската библиотека, функционира специализирана факултетска библиотека с 2 помещения от 106 кв.м. По същество това са читални, които предоставят уют и добри условия за работа. Едната читалня е оборудвана с библиотечни стелажи и основен специализиран фонд и банки с 30 места. Другата читалня  е с 30 места, с телевизор, видео и шкаф с видеофилми.

Наличните библиотечни фондове възлизат на 3620 тома. Годишно се доставят около  50  тома нова литература  чрез  закупуване,  книгообмен  и  дарения, както и  5 списания. На един студент във факултета се падат по около 10% книги.

Книгообменът е структуриран по следните признаци:

Книги - 3310 тома:

а) учебна и научна литература;

б) албуми;

в) справочен фонд.

Периодика – 310 бр.

Предлагани услуги:

Ползване на литература и периодика на място;

Заемна литература.

Студентите, докторантите и преподавателите осъществяват:

Около 3000 посещения годишно;

Заемат или ползват около 10 000 единици годишно.

Работното време на факултетската библиотека е от 9.00 до 17.30 часа, с обедна почивка от 30 минути. Почивни дни  - събота и неделя. Обслужва се от  1 библиотекар, на щат и подчинение към Централната университетска библиотека. По време на изпитните сесии библиотеката работи целодневно без прекъсване. Равнището на обслужване в библиотеката като база, оборудване, компетентност, своевременност и култура  е добро.

За информационно осигуряване на обучението и научно-творческата дейност Факултетът и специалност “Изящни изкуства-Плакат” ползват собствена Интернет база и издателската база на ВТУ. Студентите и преподавателите имат възможност да ползват и частните издателски бази от региона, богатите фондове на Регионалната народна библиотека “П.Р.Славейков” – специализиран отдел “Изкуство”, Градската библиотека в читалище “Надежда”, архивите и научно-спомагателния фонд на Художествена галерия “Борис Денев” – В. Търново, Аудио-визуалния център на ВТУ, специализираната и помощната литература от Централната университетска библиотека, както и от чуждестранните езикови центрове на ВТУ, с библиотеки  - английски, немски, австрийски, френски, нидерландски, испански.

Факултетът осъществява научно-изследователската и художественотворческата дейност планово, застъпвайки основните направления на специалността, която се изучава (в случая “Изящни изкуства-Плакат”). Плановете се изготвят от  комисия, назначена от деканското ръководство и се утвърждават от Факултетния съвет за всяка календарна година.

Провеждат се ежегодно: национални и международни теоретични конференции; премиери на нови книги по изобразително изкуство от наши и външни автори; ретроспективни, юбилейни, колективни и национални изложби и Художественотворческата дейност  е свързана, както с преподавателския, така и със студентския състав на специалност “Изящни изкуства-Плакат”.

1. Преподавателите участват в редица национални и международни пленери, конкурси, изложби и други художествено-творчески проекти. От които получават и редица престижни награди

2. Студентски изложби: реализират се Традиционни годишни студентски изложби с най-добрите постижения от учебния процес и колективни изложби-отчет на ежегодните летни учебни практики, на които се присъждат награди от организаторите и съорганизаторите на изявите.

СПОДЕЛИ В