Процедура за избор на директор на Национална лаборатория по компютърна вирусология

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор на

Национална лаборатория по компютърна вирусология


За директори на Академични специализирани звена (АСЗ) могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48а, ал. 3.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник,списък на научните трудове,списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

  • Краен срок за подаване на документите: 29 май 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и Декларация за сътрудничество на структурите на ДС се намират на сайта на БАН.

Обявата на сайта на БАН може да бъде открита тук.

СПОДЕЛИ В