За Комплекса

Славистичният комплекс на Великотърновския университет обединява и развива образователните, изследователските и културно-информационните дейности в областта на славистиката. В неговата структура съществуват обособени Полонистичен центърСеминар по сръбски език и Семинар по словашки език. Комплексът, основан през 2007 г., е разположен в самостоятелна сграда на Университета, в непосредствена близост до Ректората на обща площ от близо 200 кв.м. Той е следствие от постъпателното в годините разгръщане на дейността на лекторатите по полски (от 1973/4 г.) и словашки (от 1978/9 г.) език – като едни от най-старите лекторати по чужди езици във ВТУ, към които се присъединява и лекторатът по сръбски език (1996/7). Координатор за осъществяване на учебната, културнообразователната, изследователската и международната дейност в областта на славистиката (основно за западнославянски и южнославянски езици) е катедра „Славистика” (основана през 1995/6 уч. год.) – като следствие от създадената през 1993/1994 г. специалност „Славянска филология”. Впоследствие изучаването на славянски езици, литератури и култури се разширява в специалността „Приложна лингвистика с втори език – полски, словашки или сръбски и хърватски”, както и в избираеми модули в други филологически и педагогически специалности. Славистичният комплекс е работно място на преподавателите от катедра „Славистика” и на лектори от Полша, Словакия, Сърбия, както и на преподаватели от други катедри на Филологическия факултет, от други факултети и университети в страната и чужбина.

Общата славистична библиотека разполага с 50 работни места. В нея се намира разнообразна литература от областта на филологическите, историческите, социологическите, обществените и стопанските науки на полски, сръбски, словашки, хърватски, чешки, украински, белоруски, български и други езици.  Общият брой на библиотечния фонд в Славистичния комплекс е над 6 000 тома, наред с различни мултимедийни продукти. Библиотечните единиц се въвеждат в електронен каталог, който е интегрирана част от е-каталога на Университетска библиотека (http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm). В библиотеката, в която  се провеждат и учебни занятия, работят студенти от други славянски страни като стажанти по програма „Еразъм+”. Библиотечният фонд непрекъснато се разраства и се обогатява чрез дарения от библиотеки и фондации, чрез посолствата на съответните страни и чрез договори на ВТУ със славянски университети. Славистичният комплекс разполага със съвременно техническо оборудване и комуникации.

Полонистичният център разполага с 22 работни места, основан е през 2002 г. с помощта на Посолството на Полша и на Полския културен институт и впоследствие е преместен в сградата на Славистичния комплекс.

Семинарът по сръбски език е създаден през 2009 г. с помощта на Посолството на Сърбия и с дарение от представители на бизнеса. Разполага с 20 работни места. Библиотечният му фонд се поддържа с дарения от Народната библиотека на Сърбия, от Международния славистичен център и Департамента за южнославянски езици в Белградския университет (Филологически факултет), от партньорския за ВТУ Университет в гр. Ниш (Философски факултет).


Семинарът по словашки език е наследник на лектората по словашки език и се подкрепя чрез дарения с техника и литература от Посолството и от Министерството на образованието на Словакия. Разполага с 20 работни места.


 

На територията на Славистичния комплекс се намират също по-малки учебни семинари (за езикови групи до 10 студенти) и преподавателски кабинети.


Славистичният комплекс  е място за учебния процес на специалностите Славянска филология/ Славистика  и Приложна лингвистика; Журналистика и Връзки с обществеността; на магистърските програми по Транслатология  със славянски или балкански езици, по Литература и култура на славянските народиБългарският език като втори език (Преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности); за работа с докторанти и специализанти; за културни събития и представяне на новоизлезли книги, за работни срещи с гости от Полша, Словакия, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словения, Македония, Чехия, Украйна и  други.

Студенти по европейската програма за студентска мобилност Еразъм участват в семинари и лекции, сами организират интересни инициативи. В залите на Центъра се провеждат празнични тържества, рецитали и кино-лектории, лекции на гостуващи преподаватели, конкурси и спектакли.Комплексът е събирателно място за всички, които обичат славянските езици и култури и имат научни интереси към тях. Библиотечният фонд е достъпен за външни читатели. Наши приятели и сътрудници са представителите на славянските дружества в града и страната. Наши скъпи гости са дейци на културата, изявени творци и преподаватели, служители в дипломатическите мисии.

Тук се предоставя информация за контакти със славянски университети и други институции, за актуални форми на мобилност, за стипендии за летни езикови курсове и обучение по различни програми.


 

Свържете се с нас!

Телефон:

  • (+359 62) 62 39 64

e-mail:

 
СПОДЕЛИ В