Годишен план за дейността на Центъра - 2017 година

Годишен план

за дейността на Центъра по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране Geoarchce

На свои заседания на 4. 12. 2016 г. и 25. 01. 2017 г. УС на Център GEOARCHCE обсъди и прие годишен план за дейността на Център GEOARCHCE през 2017 г.

 1. Обучение
  1. Участие към Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” с обучителен курс: „Практическо приложение на ГИС в историческата география и изучаването на археологически паметници на културното наследство по история“, насочен към учители по география и история.

   Срок: 20. 12. 2016 г.

  2. Включване на лекционен курс в Груповия учебен план за докторанти по Археолгия към Исторически факултет: „ГИС и пространствени анализи в археологията“.

   Срок: м. февруари 2017 г.

 2. Научно-изследователска дейност
  1. Участие в теренни проучвания за издирване на археологически обекти с цел актуализиране на информацията в АИС АКБ, организирани от НАИМ при БАН-София с целева финансова субсидия по Постановление № 347/2016 г. на Министерски съвет.

   Срок: март-април и октомври-ноември 2017 г.

 3. Научно обслужване на бизнеса и държавата
  1. Проучване на възможностите за партньорската дейност с общините и туристическите сдружения в сферата на документиране и експониране на археологическото и историческото културно наследство за целите на туризма и устойчивото местно развитие.

   Срок: м. март 2017 г.

СПОДЕЛИ В