За катедрата

Историческо развитие на катедра „Педагогика“

Катедра „Педагогика“ е създадена през далечната 1979 г. след разделянето на катедра “Педагогически дисциплини”, основана през 1965/1966 учебна година.

Първоначално катедрата, като самостоятелно учебно и научно звено, се намира в рамките на Историческия факултет, а от 1983 година преминава към новооснования през същата година Педагогически факултет.

Първият ръководител на катедра „Педагогика“ и Декан на Педагогически факултет е проф. дпн Марин Люлюшев. Със своята всеотдайност, научна прозорливост и творчески дух професорът съдейства катедрата да се утвърди като водещо звено във факултета.

Ръководители на катедра „Педагогика“

  • 1894 г. – 1997 г. – проф. дпн Марин Люлюшев
  • 1997 г. – 2001 г. – доц. д-р Кънчо Чолаков
  • 2001 г. – 2008 г. – доц. д-р Живко Карапенчев
  • 2008 г. – 2019 г. – доц. д-р Галя Бонева
  • 2019 г. – проф. дн Антония Кръстева

Състав на катедрата

доц. д-р Марин Люлюшев (1983 г.); доц. д-р Живко Карапенчев (1983 г.); доц. д-р Кънчо Чолаков (1983 г.) ; гл. ас. Георги Герджиков (1983 г.); доц. д-р Иван Иванов – Софийски университет (1983 г.- хоноруван преподавател); ас. Венка Кутева (1985 г.); ас. Стоян Долапчиев (1986 г.); ас. Галя Бонева (1987 г.); ас. Бончо Господинов (1989 г.); ас. Маринела Михова (1989 г.); ас. Антония Кръстева (1997 г.); ас. д-р Розалия Кузманова-Карталова (2002 г.); двама извънредни доценти – доц. д-р Маргарита Кемалова и доц. д-р Пенка Костова (2002 г.); доц. д-р Тодор Минев (2003 г.); ас. Стоянка Лазарова (2005 г.); гл. ас. Лъчезар Лазаров (2005 г.); ас. д-р Любомира Попова (2006 г.); ас. Боряна Здравкова (2007 г.); доц. д-р Жулиета Савова (2012 г.) и ас. Яна Димитрова (2012 г.)

С годините колегиумът на катедрата нараства, като се назначава млад преподавателски състав от докторанти към катедрата, а именно: гл. ас. д-р Мариела Тодорова-Колева (2016 г.); гл. ас. д-р Георги Георгиев (2016 г.); гл. ас. д-р Лидия Колева (2016 г.); ас. д-р Катерина Златкова-Дончева (2016 г.); ас. д-р Маргарита Калейнска (2016 г.); гл. ас. д-р Дияна Димитрова; гл. ас д-р Силвия Тодорова (2017 г.); гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска (2017 г.) и ас. д-р Кристина Тодорова (2019 г.)

Днес катедра “Педагогика” има 18 щатни преподаватели. От тях: 6 – професори, 8 – доценти, 4 – гл. ас д-р и 1 ас. д-р.

Достойно място в летописа на катедрата са нейните съвместители и хонорувани преподаватели в различните периоди от нейното съществуване, като са били привлечени едни от най-големите имена в педагогическата наука като – доц. д-р Теофан Диков, доц. д-р Пенчо Колев, доц. д-р Цветан Максимов, доц. д-р Мария Рошманова, доц. д-р Стефан Марков, проф. д-р Георги Бижков, проф. дпн Марин Андреев; проф. д-р Димитър Павлов, проф. д-р Стефан Чернев, проф. д-р Петър Петров, проф. д-р Людмил Станоев, акад. Любен Димитров, проф. д-р Жулиета Савова, проф. дпн Албена Чавдарова, проф. дпн Вяра Гюрова, проф. д-р Нели Бояджиева, проф. д-р Иван Иванов, доц. д-р Тодор Ангелов, доц. д-р Румен Стойчев.

Преподавателите от катедра “Педагогика” поддържат плодотворно професионално сътрудничество с колегите от другите катедри на Педагогическия факултет в университета, както и с колегите от сродни университети – СУ ”Св. Климент Охридски”; ПУ ”Паисий Хилендарски”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, РУ „Ангел Кънчев”, Бургаски университет – проф. д-р Асен Златаров, Тракийски университет – Стара Загора и др.

По линия на двустранните договори за международен обмен и програма Еразъм+, преподавателите от катедрата обменят идеи и професионален опит с колеги от различни висши училища.

През 1994 г. към катедра „Педагогика“ се разкрива нова специалност „Социална педагогика“ с цел подготовка на специалисти за специализирана дейност в различни сфери на социалната дейност и образователната практика, съобразно обществените очаквания.

В отговор на тенденциите, протичащи в образователната система на висшето училище и новите обществени потребности, през 2016 г. към катедрата се разкри нова специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика“. Подготовката на квалифицирани специалисти е насочена към реализация в общообразователни институции, в социални услуги за работа с деца и младежи, в регионални центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование и др.

Днес, катедра „Педагогика” осъществява научно, методическо и организационно ръководство на специалностите: Социална педагогика” и „Начална училищна педагогика и специална педагогика“ за ОКС „бакалавър”, както и на следните магистърски програми:

Управление на образованието“; „Информационни и комуникационни технологии в началното училище“; „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ (Сн) и (ДН); „Съвременни образователни технологии; „Социална педагогика“; „Социална работа с деца в риск“; „Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности“;„Специална педагогика, приобщаващо образование“.

Доказателство за качествено обучение в специалностите е получената от НАОА много добра оценка на акредитираните бакалавърски и магистърски специалности в професионално направление 1.2. Педагогика – с оценка 9, 25 за шестгодишен период – до 2025 г.

Постиженията на катедрата се свързват и с обучението на студенти в ОНС „доктор“, което се извършва в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка. До този момент са обучени над 80 докторанти в трите форми, като се включват и чуждестранни докторанти от Гърция, Македония, Кипър, Украйна.

Оценка на акредитирани професионални направления ОНС „доктор“ за периода 2019 – 2025 г.:

  • Теория на възпитанието – оценка: 9, 25
  • Социална педагогика – оценка: 9, 20
  • История на педагогика и българското образование – оценка: 8, 69

Катедра „Педагогика“, в значителна степен, е подпомогната от редица образователни, възпитателни и социални институции, които оказват благоприятно влияние върху професионално-практическата подготовка на студентите и докторантите. Усилията на преподавателския екип са насочени към създаване на академично партньорство с нашите базовите училища, образователни организации и структури.

Самовзискателността, стремежът към въвеждане на най-новите и най-добрите образователни и изследователски практики, високата отговорност към непрекъснатото повишаване на качеството на учебния процес са иманентно присъщи в дейността на катедрата. Изследователските проучвания на академичния състав на  катедрата са отразени в редица монографии, студии и статии, учебници и учебни помагала.

Високият професионализъм на академичния състав на катедра „Педагогика” се проявява в редица участия на преподавателите в състава на научни журита по конкурси за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ и други университети в страната. Преподавателският състав на катедрата осъществява съвместна дейност с МОН, регионални управления по образование, с базовите институции и училища, неправителствени организации и институции. Преподавателите участват в редица редколегии на национални и международни списания и научни дружества, участват също като лектори и обучители на педагогически специалисти, имат и участия в международни и междууниверситетски проекти, конференции, семинари, кръгли маси, уебинари и др.

Извънаудиторните и обществено-педагогическите прояви на катедра “Педагогика” са насочени в различни направления. Преподавателите са ръководители на курсове за следдипломна квалификация, на групи за придобиване на учителска правоспособност, участват в подготовката и провеждането на общински и областни педагогически четения, канени са за лектори на сбирки на методически обединения и др.

Към катедра „Педагогика“ съществуват обособени специализирани учебни кабинети за работа със студенти и докторанти, като: Център за социалнопедагогически изследвания и практики и кабинет за Специална педагогика и приобщаващо образование.

40 години катедра „Педагогика“ и 90 години от рождението на проф. дпн Марин Люлюшев

проф. дпн Марин Петров Люлюшев (1932 – 1997)

Марин Люлюшев е роден на 19.02.1932 г. в с. Попина, Силистренско. Произхожда от бедно селско многотедно семейство.

След завършване на гимназия постъпва във Военновъздушното училище в Долна Митрополия, специалност военен летец, след което следва в СУ „Св. Климент Охридски“ и последователно завършва Филологическия факултет – редовно обучение, и Историческия факултет – задочно обучение.

Работил е като начален, прогимназиален и гимназиален учител. Преподавал е в техникум, в медицински и педагогическо училище. В системата на образованието е заемал длъжностите: директор на начално училище, зам.-директор на Силистренското педагогическо училище, училищен инспектор, началник отдел „Просвета и култура“.

През 1969 г. постъпва като асистент във Великотърновския университет. Кандидатска дисертация защитава през 1974 г., а докторска през 1988 г. За доцент е избран през 1976 г., а за професор – през 1989 г.

Ръководител е на катедра „Педагогика“ от 1980 г. Основател е на Педагогическия факултет и негов първи декан от 1984 до 1987 г. На тези ръководни длъжности проф. Марин Люлюшев се прояви като много добър организатор, с усет към новото, с перспективно мислене. Подпомагаше развитието на млади научни кадри – български и чуждестранни аспиранти и асистенти, с цел да създаде Великотърновската педагогическа школа.

Научните му интереси бяха твърде разнообразни, а научната му продукция внушителна – над 120 заглавия. Издаде около 15 монографии и учебници (самостоятелно и в съавторство), множество студии и статии, публикувани на български, руски, чешки и немски език.

През последните 15 години той съсредоточи своето внимание върху изследването на българската просвета и педагогическата мисъл на нашите сънародници на север от р. Дунав: в Австро-Унгария, Влахия, Молдова, Украйна и Русия. Специализирал е в СССР, Румъния и ГДР. Участваше активно в национални и международни конгреси, вузовски конференции и симпозиуми по педагогически въпроси.

Беше завладяващ лектор. Много от неговите студенти го оценяваха като ерудиран преподавател

Водеше лекционен курс по история на педагогиката и българското образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Беше канен да изнася лекции в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Любим негов писател и педагогически мислител остана Лев Николаевич Толстой.

Дълги години беше член на Специализирания научен съвет по педагогика и на подкомисията по хуманитарните дисциплини при ВАК в гр. София. Работеше усърдно за издигане на равнището на педагогическата наука в България.

Проф. дпн Марин Люлюшев приемаше живота като непрекъснато преодоляваше изпитания и препятствия. Това беше своеобразен начин на живот, благодарение на който той направи блестяща академична кариера и разгърна своите възможности и способности.

На 8 март 2003 г. се навършиха шест години, откакто проф. дпн Марин Люлюшев пое пътя към своя вечен дом. Вестта за неговата смърт беше неочаквана. Жизнен и енергичен, в разцвета на своите творчески сили, той напусна този земен живот, след като две седмици преди това покани членовете на катедрата на своя 65-ти рожден ден. Не съм го чувал никога да говори за смъртта. Беше изпълнен с творчески планове, които изпълняваше с методично постоянство. Винаги организиран и дисциплиниран, той се отличаваше с чувство за дълг и отговорност.

Древните римляни са задавали следния въпрос: „Какво ли не погубва гибелното време?“. Неговият отговор, въпреки преждевременната му смърт, може би щеше да бъде: „Направих каквото можах, нека можещите да направят повече!“.

Гл. ас. Стоян Долапчиев

 

СПОДЕЛИ В