За катедрата

Катедра „Начална училищна педагогика” е създадена след откриването на Педагогическия факултет през учебната 1984/1985 г. Първият ръководител на катедрата е назначеният за съвместител доц. кпн Иван Ганчев Донев. През годините съставът на катедрата нараства с преподаватели, които са необходими за учебния процес: лекционният курс по „Анатомия и физиология” е възложен на доц. д-р Стоян Дериманов. За ръководство на семинарните упражнения по тази учебна дисциплина сред първите щатни преподаватели през 1985 г. е назначен ас. Георги Йорданов Проданов, днес доц. д-р. След напускането на доц. д-р Стоян Дериманов лекционният курс се чете от доц. д-р Веско Душков; за обучението на студентите по математика след конкурсни изпити през 1984 г. са назначени ас. Виолета Маринова и ас. Цанко Дончев, а през 1985 г. са обявени две места за асистенти по математика, като са назначени ас. Николай Горчев и ас. Слави Чечев. Лекционният курс чете доц. кпн Иван Ганчев. През 1986 г. в катедрата е назначен за преподавател по информатика доц. д-р Ради Кабаиванов и асистентите Валентин Бакоев, Димо Милев, Любомир Христов; за водене на семинарните упражнения по „История на педагогиката и българското образование” през 1986 г. конкурсен изпит печели ас. Васил Енчев Василев. По-късно на гл. ас. Васил Василев са възложени семинарните упражнения по „Методика на обучението по родинознание и природознание” сега „Методика на обучението по човек и общество; човек и природа”. От 1992 г. лекционният курс се води от доц. д-р Панайот Дражев, който отначало работи на хонорар, а по-късно е назначен за щатен преподавател. През 2001 г. лекциите по тази учебна дисциплина се поемат от доц. д-р Синто Юлзари; Лекциите по „Методика на обучението по труд и творчество”, днес „Методика на обучението по техника и технологии” от 1985 г. се четат от доц. д-р Тодорка Николова, а в началото на учебната 1988/1989 г. е назначена ас. Катя Симеонова Николова, сега доц. д-р. През 1999/2000 г. двете преподавателки преминават към катедра „Начална училищна педагогика; съставът на катедрата нараства през 1986 г.с  доц. дпн Мариана Минчева Гърмидолова, която тогава  е асистент и провежда упражнения по „Методика на обучението по изобразителни дейности в началното училище”. През учебната 1989 г. за същата учебна дисциплина е назначен ас. Венцислав Симеонов, сега гл. асистент; лекционният курс по „Основи на дефектологията” е възложен на доц. кпн Иван Димитров Карагьозов, а за семинарните упражнения през 1986 г. е назначена ас. Анелия Цакова Гърбачева, сега проф. дпн; през 1987 г. след конкурсен изпит в катедрата са назначени ас. Галя Спасиянова Данчева, която води упражнения по учебната дисциплина „Словесноизпълнителско изкуство и методика”. Лекциите по тази учебна дисциплина се четат последователно от привлечения на хонорар доц. кпн Пенчо Пенчев, през 1991 г. – от доц. д-р Мариана Цоневска, по-късно от доц. д-р Галя Данчева. През 2012 г. лекциите и упражнения по тази учебна дисциплина се поемат от гл. ас. д-р Георги Василев; през годините от създаването на катедрата лекциите по „Методика на обучението по български език и литература” се водят последователно от Райна Стоянова, инспектор начален курс в окръжен отдел „Народна просвета”, ас. Мария Русинова от Филологически факултет, проф. дпн. Мариана Гатева Мандева, която е назначена след конкурсен изпит за асистент по Методика на обучението по български език и литература през 1987 г,  а от 2001г. лекционният курс се чете от доц. д-р Валентина Тодорова Колева. От учебната 1989 г. по тази учебна дисциплина е назначена и ас. Даниела Тодорова Йорданова, сега проф. д-р; със създаването на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” през учебната 1997/1998 г., съставът на катедрата се увеличава с преподаватели по методика на ранното чуждоезиково обучение – английски, френски, немски, руски и испански език – проф. дфн Пенка Бурова, доц. д-р Пенка Кънева, доц. д-р Весела Белчева, ас. д-р Ваня Кильовска и ас. Диана Траня.

С развитието на специалностите и факултетите през годините преподавателите по математика и информатика преминават на щат във Факултета по математика и информатика; проф. дфн Пенка Бурова и доц. д-р Весела Белчева във Филологически факултет, проф. дпн Мариана Гърмидолова във факултет Изобразително изкуство.

Днес преподавателите от катедра „Начална училищна педагогика успешно  обучават студенти в трите образователно-квалификационни степени - ОКС “бакалавър”, ОКС “магистър” и ОНС “доктор”, в две професионални направления, които са получили програмна акредитация: Педагогика и Педагогика на обучението по…. Преподавателският състав на катедрата прилага съвременни образователни методи, технологии и практики в обучението на студенти бакалаври от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”и „Предучилищна педагогика и чужд език”.

Катедра „Начална училищна педагогика” ръководи обучението на студенти от  програми и в ОКС „магистър”:

- „Предучилищна и начална училищна педагогика след ОКС „професионален бакалавър” с ръководители доц. д-р Тодорка Николова, а от 2010 г. проф. д-р Даниела Йорданова, редовна и задочна форма на обучение;

- ”Педагогика на деца със специални образователни потребности”; редовна, задочна и дистанционна форма на обучение с ръководител доц. дпн Анелия Гърбачева;

- „Ограмотяване на деца и възрастни от етнически малцинствени общности“ – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение с ръководител проф. дпн Мариана Мандева;

- „English as a Foreign Language in Primary School (ISCED- LEVEL1)” /Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО/ за завършили същото направление, друго направление и след ОКС „професионален бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение, с ръководител доц. д-р Пенка Кънева.

Към катедра „Начална училищна педагогика” в момента се обучават и осем докторанти.

Преподавателите от катедрата са автори на множество научни публикации - монографии, учебници и учебни помагала, студии, статии, доклади, електронни образователни продукти и др., които са резултат от усвоени компетентности и доказани изследователски резултати. Стремежът на колегиума е обвързването на учебната с научноизследователската дейност чрез внедряване на учебните продукти и успешните практики за качествена подготовка на студентите от педагогическите специалности.

Преподавателите в катедрата не са само носители и разпространители на научна информация, а и организатори на познавателната дейност на студентите, на тяхната самостоятелна работа, извънаудиторна и обществена дейност. Сега един от акцентите в живота на катедра „Начална училищна педагогика” е активизирането и включването на студентите от различни специалности в Педагогически факултет в извънаудиторни дейности. Младите хора участват в театрални формации, студентски кръжоци, педагогически ателиета, изложби, форуми, ръководени от преподаватели в катедрата, в които имат възможност да разгърнат творческия си потенциал и да изявят способностите си: „Четящият студент – четящото  дете” с ръководител проф. дпн Мариана Мандева; студентски експериментален театър „Алт” с ръководител гл. ас. д-р Георги Василев; студентски педагогически ателиета „Проблеми на здравословното хранене на децата и учениците в 1.- 4. клас” с ръководител доц. д-р Катя Симеонова и др.

В контекста на европейската референтна рамка катедра „Начална училищна педагогика” стимулира включването на преподавателите и студентите в мобилности по секторна програма „Еразъм”, както и в обмен по двустранни договори за сътрудничество. По този начин се реализира трансфер на познание в европейските образователни висши институции. Работните отношения между катедра „Начална училищна педагогика” и Департамента по ортопедагогика се формализират през 1997 година с първия договор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за преподавателска и студентска мобилност по европейската образователна програма „Еразъм” с координатор проф. дпн Анелия Гърбачева.  Принос за реализиране на различни мобилности през годините през по тази секторна програма имат преподавателите от катедрата – проф. дпн Анелия Гърбачева, доц. д-р Катя Симеонова, проф. дпн Марияна Гърмидолова, проф. дпн Мариана Мандева, проф. д-р Даниела Йорданова, доц. д-р Пенка Кънева, доц. д-р Весела Белчева, гл. ас. Ваня Кильовска.

Катедра „Начална училищна педагогика” има своя достойна история и днес заема подобаващо място сред научната общност на Великотърновския университет и в страната. Преподавателите от катедрата  си поставят високи професионални изисквания и отговоности за  развитието на висшето образованието, базирано на знанието, на хуманността, на духовността,  и подготовката на компетентни специалисти педагози, за които учителската професия е мисия и за нея се работи всеки ден с ум, душа и сърце.

СПОДЕЛИ В