Събитието през 2014

На 11.04.2014 г. (петък) от 10.00 часа в зала 406 на учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, като част от програмата за празника на факултет “Математика и информатика”, се проведе кръгла маса на тема:

АКАДЕМИЗМЪТ И НАУКАТА

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Присъстваха деканът на факултета по математика и информатика – доц. д-р Мирослав Гълъбов, колеги – преподаватели от катедрите „Алгебра и геометрия”, „Информационни технологии” и „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”, студенти и докторанти. Участниците споделиха идеи по темата на кръглата маса. Бяха обсъдени следните теми:

 1. Научна дейност на преподаватели, студенти и докторанти – публикации, участие в конференции, семинари, научни сесии и др.Приложение на резултатите от научната дейност в учебния процес – ръководство на курсови, дипломни проекти, докторанти, лекции, упражнения и др.
 2. Популяризиране на резултатите от научната дейност на академичния състав.
 3. Качество на преподавателската работа – постигнати успехи на студентите в учебния процес и в студентски състезания по математика и програмиране, успешна реализация.
 4. Академична етика – сред преподаватели, студенти, докторанти и служители.
 5. Мениджмънт/управление и финасиране на научната дейност и на научните институции и ролята им за установяване и поддържане на академичен дух.
 6. Необходимост образованието и науката да станат приоритети на държавната политика и нужда от нова стратегия за развитието на науката.
 7. Насърчаване на академичния състав чрез атестиране, одобряване на научни проекти, стимулиране за научни публикации в реномирани списания, научно-изследователски инициативи и финансиране за участие в международни научни форуми.
 8. Публичност на научната работа – публикуване на отчети по научни проекти, финансово състояние, доходи
 9. Материална база – роля и възможности за постигане на академична среда и условия за развитие на академичния състав и за осигуряване на съвременна среда за научна и учебна дейност на студенти – бакалаври, магистри и докторанти.

 

В заключение от участниците в кръглата маса бе взето решение за предложения, които да бъдат представени на факултетния съвет на факултета по Математика и информатика за бъдещо разглеждане и евентуални действия.Организационен комитет:

 • Модератор:
  • доц. д-р Иванка Минчева
 • Членове:
  • доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова
  • доц. д-р Александър Ковачев
СПОДЕЛИ В