Събитието през 2015

На 02.04.2015 г. (четвъртък) от 12 часа в зала 406 на корпус 3 се проведе кръгла маса на тема:

АКАДЕМИЗМЪТ И НАУКАТА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Присъстваха деканът на Факултет „Математика и информатика” – доц. д-р Мирослав Гълъбов, колеги-преподаватели от катедрите „Алгебра и геометрия”, „Информационни технологии”, „Компютърни системи и технологии”, „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” и „Математически анализ и приложения”, студенти и докторанти. Участниците споделиха идеи по темата на кръглата маса. Бяха обсъдени следните въпроси:

 1. Създаване на електронен бюлетин на ФМИ към сайта на ФМИ, включително и като част от рекламната кампания на факултета.
 2. Развитие на академичния състав на факултета и мястото на ФМИ в структурата на ВТУ.
 3. Поддържане на бази данни за бившите възпитаници на ФМИ и тяхната професионална реализация.
 4. Реформите в училищното образование и влиянието им за развитието на ФМИ.
 5. Академичната етика и йерархичните отношения в структурата на ВТУ като част от академизма.
 6. Необходимост образованието да стане приоритет на държавната политика и нужда от държавни стимули за студентите, които изучават математика и информатика.
 7. Материалната база във ФМИ и възможностите за подобряване на академичната среда и условията за научна и учебна дейност на студенти и преподаватели.
 8. Научна дейност на преподаватели, студенти и докторанти и участие в конференции, семинари и научни сесии. Методика на академичното преподаване и ролята на академичните наставници.

В заключение участниците в кръглата маса взеха решение да направят някои предложения към Факултетния съвет на Факултет „Математика и информатика” за бъдещо разглеждане и предприемане на евентуални действия.

 

Организационен комитет:

 • Модератор:
  • доц. д-р Иванка Минчева
 • Членове:
  • доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова
  • доц. д-р Александър Ковачев
  • доц. д-р Живка Радева


СПОДЕЛИ В