Център за социално-педагогически изследвания

Създаден по предложение на катедра "Педагогика" (протокол № 7/24.02.2010г), обсъден и приет на заседание на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (протокол №3 от 15 март 2010 г.) и утвърден от Академичния съвет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с протокол № 5/17 май 2010 г.( т. 4.3.1.2).

 

Партньори:

В съответствие със целите и задачите на Центъра за социално-педагогически изследвания и практики, са сключени споразумения за устойчиво сътрудничество със следните институции и организации:

 • Дружество за разпространение на знание /ДЗР/ „Мисъл” – В.Търново;
 • Младежки дом - В.Търново.
 • Сдружение ”ЗОВ” – гр. Г.Оряховица;
 • Сдружение „УКСАБ-2006“
 • ИСДП – гр.София
 • Сдружение „Алтруист“ – гр.Варна
 • Асоциация за социална и психологическа подкрепа – В.Търново;
 • Сдружение „Милениум“ – гр.София
 • ЦОП и ЦСРИ за деца с увреждания – към Община В.Търново и МСС- гр.София;
 • ЦСРИ за възрастни хора с увреждания;
 • ДЦПЛУ – гр.В.Търново;
 • ЦНСТ – гр.В.Търново;
 • Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, Областна пробационна служба – В.Търново
 • Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвора – гр.Ловеч, Затворническо общежитие гр.В.Търново
СПОДЕЛИ В