Наредба за НИХТД

Проекти – 2024 г.

Класиране и финансиране на проектните предложения, подадени по конкурс за финансиране на проекти през 2024 г. по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределянето и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

ПРОЕКТ

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗВЕНО

СУМА

1.

„ФИИ на 50. В новото време - с ново лице, представящо достойно Великотърновския университет чрез неговите художественотворчески прояви.Традиция и съвременност с дух и въображение.“

проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

Общоуниверситетски

16 259,40

2.

Създаване на научно списание „Дигитални образователни технологии“

проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Инфраструктурен Общоуниверситетски

7 650

3.

Международни академични мрежи – традиции и иновации. Проект на Великотърновския университет с партньори от Университета в Ниш – Философски факултет, Университета „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава и Университета в Крайова (първи етап)

доц. д-р Станка Бонова Дойчинова

Общоуниверситетски

6 750

4.

Лаборатория за дигитализация и обособяване на модерни пространства за образователна и научно-изследователска дейност в Университетската библиотека на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Невена Маринова Гавазова

Инфраструктурен Общоуниверситетски

13 500

5.

Провеждане на международни научно-приложни и художественотворчески прояви за докторанти и студенти във Великотърновския университет

доц. д-р Полина Валентинова Цончева

Общоуниверситетски

8 160

6.

„Доизграждане на иновативен център за специализирано обучение с 3D и интерактивни технологии в учебен корпус 4 на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

проф. д-р Марияна Иванова Николова

Инфраструктурен  Общоуниверситетски

18 900

7.

Подобряване на възможностите за научноизследователска изява на академичния състав на ВТУ чрез техническо модернизиране на УИ и повишаване професионалната квалификация на неговите служители

проф. д-р Людмил Мартинов Малев

Общоуниверситетски

7 200

8.

Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет

доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

Общоуниверситетски

7 200

9.

Модернизиране на лаборатория за обучение и научни изследвания по мрежови инфраструктури в корпус 4 на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Инфраструктурен  Общоуниверситетски

17 100

10.

Финансиране на научното израстване на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (за придобиване на НС „Доктор на науките“)

проф. д-р Петко Стефанов Петков

Общоуниверситетски

37 440

11.

Проучване на възможностите за осъществяване на интеграция между регистъра на проектната дейност и регистъра на публикациите със съответните регистри на НАЦИД

доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Инфраструктурен  Общоуниверситетски  1.1. Теория и управление на образованието

5 400

12.

Университетската великотърновска география в полето на съвременните природни и обществени науки

проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев

Общоуниверситетски  2.2. История и археология; 1.3. Педагогика на обучението по...;

3.3. Политически науки; 3.8 Икономика; 3.9. Туризъм; 4.4. Науки за земята

19 869,30

13.

Модернизация на академичната среда за повишаване качеството на научноизследователската дейност във ВТУ

доц. д-р Искра Генчева Мандова

Инфраструктурен  Общоуниверситетски 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 2.1. Филология;

36 900

14.

Библиотеката като физическо и виртуално пространство на научната общност

проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

Общоуниверситетски 2.1. Филология; 2.3. Философия; 3.2 .Психология; 8.1. Теория на изкуствата; 8.2. Изобразително изкуство

46 800

15.

Подобряване възможностите за научноизследователска дейност на академичния състав на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез оптимизиране дейността на Университетска библиотека

гл. ас. Момчил Младенов

Общоуниверситетски 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

9 000

16.

150 години от основаването на Петропавловската семинария в Лясковец (Петропавловската семинария като обект на научноизследователския интерес за студентите и докторантите от Православния богословски факултет на Великотърновския университет)

проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ

ПБФ

4 500

17.

Съдебната медиация - възможности, предизикателства и перспективи

проф. д-р Янка Тенева Тянкова

ЮФ

15 300

18.

Съвременност и култура. Медиализация и визуализация

доц. д-р Галина Цветкова Цветкова

ФИИ

8.2. Изобразително изкуство; 8.1 Теория на изкуствата

5 400

19.

История на българската обществено-хуманитарна мисъл – част IV (Философия и наука)

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

ФсФ

2.3. Философия

3 600

20.

Стимулиране на научноизследователската активност на преподаватели, докторанти и студенти в Исторически факултет

гл. ас. д-р Невена Стилиянова Неделчева-Иванова

ИФ

2.2. История и археология

5 400

21.

Дигитални и екологични решения в подкрепа на развитието на селските райони в България

доц. д-р Иван Руменов Бянов

СФ

3.8. Икономика; 3.4. Социални дейности

7 269,30

22.

Moдернизиране на средата за обучение в професионално направление "Политически науки", посредством обособяван на зала за интерактивни обучения на бъдещи политолози.

доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

Инфраструктурен 

ФсФ

 3.3. Политически науки

7 200

23.

Етнокултурните следи от миналото до днес във Великотърновска епархия (case study: Арбанаси и Свищов).

доц. Павлин Стоянов Чаушев

ИФ

3.1. Социология, антропология и науки за културата

3 600

24.

Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България“

проф. дин Милко Стоянов Палангурски

ИФ

2.2. История и археология

8 100

25.

Трансфер на знания и проучване на туристическия потенциал на страните от Балканския полуостров

доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

СФ

3.9. Туризъм

7 443

Финансиране за 2024 г. на проекти, продължаващи от предходната 2023 г.

ПРОЕКТИ, ПРОДЪЛЖАВАЩИ ОТ 2023 Г. ЗА ВТОРА (ПОСЛЕДНА) ГОДИНА

ПРОЕКТ

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗВЕНО

СУМА

1.

Наследство за бъдеще

доц. д-р Анка Тодорова Игнатова

Общоуниверситетски

6900

2.

Създаване на университетско звено за психологическа подкрепа на студенти и докторанти със специални образователни потребности

доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

Общоуниверситетски

4678

3.

Университетското издателство и бъдещето на научноизследователската дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Надежда Найденова Христова

Общоуниверситетски

9800

СПОДЕЛИ В