Великотърновският университет вече година и половина работи успешно с работодателите по проект „Студентски практики – Фаза I“

Едно от най-успешните полета на сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бизнеса и потребителите на кадри в цялата страна са ръководените от МОН проекти „Студентски практики“. В първия проект с подкрепата на Европейския социален фонд през 2013-2015 г. 3622 студенти завършиха успешно своите практики и получиха сертификати за работата си. Студентите кандидатстват онлайн със свои автобиографии и сертификати и на основата на своята специалност за практика в реална работна среда. Одобрените от обучаващите организации сключват договор с Университета за провеждане на практики. Такава сключва и работодателят като определен от него ментор ръководи обучението на студента. От ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ процесът се следи от академични наставници. Студентските практики са с продължителност 240 часа и за тях студентите получават 480 лв. стипендия, както и сертификат за проведеното обучение. Мнозина остават на работа след предложения от обучаващите организации.

Първите практики във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ стартираха по новия проект  BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I по Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 24.10 и 01.11.2016 г. като ВТУ бе един от университетите най-рано организирали институционално своето участие веднага след приемането на основните документи от МОН. До този момент са сключени общо 1763 договора със студенти за провеждане на практики от общо 1822 от първия бюджет за ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" като практиките се водят от 233 академични наставници (преподаватели от ВТУ) и 287 ментори от 188 обучаващи организации от цялата страна. С поредна промяна на бюджета ВТУ получи нови 250 бройки, които предстои да бъдат усвоени в следващите месеци като проектът е продължен до края на месец август 2018 г.Общо 1763 студенти са приключили успешно своите практики или са в процес на приключване и очакват сертификати за успешно участие в проекта. 

През 2019 г. се очаква нов проект „Студентски практики – Фаза II“, който също ще съдейства нашите контакти с бизнеса и потребителите на кадри да се разширяват и задълбочават.

Много са разказите за добри практики и успешно намерена работа благодарение на проекта, но тук ще дадем думата на преподавателите и студентите от Исторически факултет да разкажат за тяхната археологическа практика по този проект през лятото на 2017 г. Разказът на доц. д-р Стефан Чохаджиев е подкрепен със снимков материал.

За втори път Проектът „Студентски практики“ се реализира със студенти от специалността АРХЕОЛОГИЯ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Археологическият обект на който се провежда практиката е селищна могила от V хил. пр. Хр. в землището на с. Сушина, община Върбица, Шуменска област.

Участват студенти от първи до четвърти курс. Студентите са подбрани по един единствен критерий – пълна мотивация за усъвършенстване на придобитите до този момент практически умения от задължителните летни практики и знания от аудиториите.

Могилата предлага изключителни условия за повишаване на тяхната професионална квалификация. Наред с прилагането на класическата методика за проучване на културните пластове в могилата, в непосредствена близост до могилата е открит нейния некропол, където студентите имат рядката възможност да проучват праисторически гробове. Изключително интересно е и каменното отбранително съоръжение – „праисторическа крепост“, запазено на височина 5-7 м, станало известно в археологическите среди в цяла Европа.

Преминали тази практика, студентите със сигурност имат необходимите теренни умения за археолог-проучвател. Успоредно с теренната работа, студентите се обучават в следващите етапи на научното археологическо изследване – графично документиране на разнообразните археологически структури, документиране на артефактите – фото и графично, статистически програми и подходи за обработка на керамиката, използване на програмата Exсel за инвентиране на находките, използване на програмата Photoshop за обработка на изображения  - все умения, подготвящи ги и за работа в музей.

 

СПОДЕЛИ В