Магистър след професионален бакалавър, бакалавър или магистър

ПРИЕМ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНАКАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Разполагате с две възможности за кандидатстване по магистърски програми (по избор):

И в двата случая кандидатстването става електронно, с диплома за висше образование, или с уверение (ако предстои издаване на диплома).

Приемът на студенти за обучение по магистърски програми се извършва чрез конкурс по документи, а за определени магистърски програми – с изпит, тест, събеседване, условията и графикът за провеждането на които може да видите тук.


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕДОВЕН ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:

І прием от 19 юни до 05 юли 2023 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/;  

ІІ прием от 10 юли до 29 август 2023 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/

ІІІ прием от 4 септември до 29 септември 2023 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция „Магистърски програми“ (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДОВЕН ПРИЕМ

 1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (електронната система ще бъде активна от 20 юни 2022 г.);
 2. Сканирано копие от диплома за висше образование. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение или академична справка, където е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
 3. Сканирано копие на платени такси за участие в кандидатстудентския прием и в класирането и такса за изпит (за определени специалности) в размер, определен от Академическия съвет. 

КЛАСИРАНЕ

Класирането се оповестява на сайта на Университета, както следва:
 • за кандидати, които са подали документи за І прием – 14 юли 2023 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІ прием – 8 септември 2023 г.
 • за кандидати, които са подали документи за ІІІ прием – 6 октомври 2023 г.

ЗАПИСВАНЕ 

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС „магистър“ се извършва от дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса, както следва:
 • приетите студенти, подали документи за І прием – от 17 до 21 юли 2023 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІ прием – от 11 до 15 септември 2023 г.
 • приетите студенти, подали документи за ІІI прием – от 9 до 13 октомври 2023 г.
 • *Важно:
  • Записване на класираните кандидат-магистри в Педагогически колеж – гр. Плевен се извършва в сградата на Педагогически колеж - гр. Плевен (гр. Плевен, ул. Никола Д. Петков № 18). Колежът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място;
  • Записване на класирани кандидат-магистри във Филиал на ВТУ – гр. Враца се извършва в сградата на Филиала на ВТУ - гр. Враца (гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 59). Филиалът не предоставя възможност за заплащане на семестриална такса на място.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗАПАЗИЛИТЕ МЯСТО ПО АКЦИЯ „РАНО РАНИ“ – ОТКРИЙ НОВИ ХОРИЗОНТИ. СТАНИ МАГИСТЪР 2023”, както следва:

 • Мястото на кандидатите, които имат диплома за придобито висше образование, ще се пази до 21 юли 2023 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 17 до 21 юли 2023 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
 • Мястото на кандидатите, на които им предстои завършване на висше образование през текущата 2023 г., ще се пази до 13 октомври 2023 г. вкл. Тези кандидати следва да се запишат в предпочетената магистърска програма в периода от 9 до 13 октомври 2023 г. вкл. и след полагане на входен изпит, тест или събеседване за определени специалности.
Ако до посочените крайни срокове кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за прием в магистърски програми (успех от диплома за завършена степен на висше образование, не по-малък от „добър (3,50)“ или на изискванията за прием в определени специалности), или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса за кандидатстване не се възстановява. 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ

При записването си приетите студенти представят:
 1. Оригинал на дипломата за висше образование, който се връща на кандидата след записването;
 2. Лична карта, която се връща след сверяване на данните;
 3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 4. Три снимки (паспортен формат);
След обработката на документите трябва да имате готовност да заплатите семестриалната такса за обучение.
Таксата за обучение се заплаща:
I. Чрез банков превод по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
BIC на банката UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Във вносната бележка за платена семестриална такса за първия семестър задължително се изписват данните на кандидата, а не на внасящия таксата.
II. С дебитна карта на ПОС терминал в Кандидатстудентското бюро в Ректората на Университета.
За повече информация можете да позвъните в Дирекция „Магистърски програми“ – телефон 062/618 204 или на моб. +359 882 351 369.
СПОДЕЛИ В