История

Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е съвременен научен, библиотечно-информационен и образователен център в цялостната структура на Университета и част от университетския Информационно-библиотечен и издателски комплекс. Нейна основна задача е да осигурява библиотечното и научно-информационното обслужване на студентите, преподавателите, специалистите и служителите на Университета, както и на външни потребители.

На 15 септември 1963 г. едновременно с откриването на ВПИ, започва да функционира и библиотеката, която постепенно се превръща в едно от водещите му звена. Първоначалният фонд от 2943 тома книги се изгражда благодарение на нейните първи дарители: Университетска библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“, НБКМ, Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – В. Търново, Окръжен държавен архив, Читалище „Надежда“ – В. Търново, проф. Александър Бурмов, акад. Петър Динеков, проф. Никола Кожухаров, ст. преп. Димо Минев, Йордан Кулелиев... Университетска библиотека притежава във фонда си личните библиотеки и сбирки на български учени, писатели и общественици: проф. д-р Иван Гълъбов, проф. д-р Пеньо Русев, проф. д-р Георги Димов, проф. д-р Димитър Чизмаров, Стефан Дичев, Магда Христодулова, Георги Стойков, Маргарита Белова, Недьо Александров, епископ Нестор, Тодор Събев, проф. Атанас Милчев, Богдан Николов, проф. Никола Николов.

Библиотеката е единен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и 6 филиални библиотеки, който обслужва студенти от всички факултети на Университета и разполага с 293 читателски места. Включена е в системата на вътрешно и международно междубиблиотечно книгозаемане и осъществява книгообмен с 61 чуждестранни и български университети, академии, научни институти и библиотеки. За нуждите на научната дейност на преподаватели и студенти изготвя биобиблиографии и библиографски указатели, писмени библиографски справки, търси и предоставя на потребителите INTERNET-информация, организира изложби по повод чествания, научни форуми и конференции, част от които с международно участие. Чрез проекта, известен като „Академичен четвъртък“ провокира диалог между лектори и слушатели.

От 1998 г. се поддържа електронен каталог като се използва програмния продукт „Автоматизирана библиотека“ на фирма PC-TM. Неговата цел е максимално да облекчи работата на библиотечните работници във всички направления на тяхната дейност: от заявяването на литературата – до изваждането на библиотечен фиш и генерирането на бюлетин „Нови книги“. “Автоматизирана библиотека“ е пуснат в реална експлоатация от 1998 г. В момента с тази програма работят над 416 библиотеки в цялата страна.

Към 2023 г. Университетска библиотека разполага с богат многоотраслов фонд, който наброява 383498 библиотечни единици – научна и учебна литература на български и чужди езици, редки и ценни издания, от които 334444 тома книги, 50561 тома периодика, електронни носители на информация и други материали - 2558.

В настоящия момент в електронния каталог на Университетска библиотека могат да се търсят всички книги и периодични издания на български език, както и по-голямата част от изданията на други славянски езици и латиница.

СПОДЕЛИ В