За катедрата

Катедра „География” е  създадена през 1984 г. в структурата на Историческия факултет на Университета. Основен инициатор и пръв неин ръководител е проф. дгн Марин Деведжиев. В отделни периоди от историята на катедрата щатни или хонорувани преподаватели са били авторитетни учени като проф. Д. Канев, проф. И. Вапцаров, проф. П. Петров, проф. И. Чолеев, проф. З. Матеева, проф. Т. Кръстев, проф. А. Попов, проф. М. Русев, проф. Х. Арнаудов, проф. Д. Дончев, проф. В. Великов, проф. П. Славейков, проф. А. Велчев, проф. Н. Димов, проф. М. Генев, проф. П. Лазаров, проф. Д. Кънчев, проф. Ст. Карастоянов, проф. Ч. Младенов, доц. В. Дойков (първи почетен професор на Историческия факултет), доц. Б. Давидков, доц. А. Динев, доц. Хр. Ганев, доц. М. Йорданова, доц. Ст. Велев, доц. Д. Михова, доц. С. Стойков, доц. Л. Лаков, доц. Тр. Къндев, доц. И. Пенков и др.

Понастоящем преподавателите от катедра „География“ обезпечават учебния процес в пет бакалавърски програми: География, Регионално развитие и геоикономика, Културен туризъм, Педагогика на обучението по История и география и Педагогика на обучението по български език и география в професионални направления 4.4. Науки за Земята  и 1.3. Педагогика на обучението по .... В рамките на катедрата успешно се реализира обучение по редица магистърски програми, като Регионално развитие, Културен туризъм, География и икономика, Географско образование, Интеркултурно и гражданско образование и др. Катедрата е акредитирана и за обучение по докторски програми по Социално-икономическа география, Физическа география и ландшафтознание и Методика на обучението по география.

Катедреният състав включва 16 щатни преподаватели, в т. ч. 2 – проф. д.н., 4 – проф. д-р, 7 - доц. д-р,  4 – гл. ас. д-р, и 2 – ас. д-р.

Ръководител на катедра „География“ е проф. д.н. Атанас Дерменджиев.


Марин Станчев Деведжиев – акад., проф. д.г.н.
Роден в с. Леденик, обл. В. Търново през 1922 г. Починал през 2016 г. Завършва Стопанска академия – гр. Свищов. Научен сътрудник (1963), старши научен сътрудник II степен (1968), старши научен сътрудник I степен (1979), професор (1987), действителен член (академик) на БАНИ (2009). Автор на 60 книги, учебници и монографии, на повече от 700 научни и научнопопулярни студии, статии и доклади в областта на икономиката, геодемографията, географията на обслужването, историята, географията на транспорта. Ръководител на катедра „География“ в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1984-1989). Председател на Българското геополитическо дружество.

Дончо Иванов Дончев – проф. д-р
Роден в с. Шереметя, обл. В. Търново през 1934 г. Починал през 2009 г. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „География“ (1958). Научен и старши научен сътрудник в Географския институт при БАН. Доктор по география (1974). Зам.-директор (1989-1991) и директор на Географския институт при БАН (1991-1993). Ръководител на катедра „География“ в Историческия факултет на ВТУ (1997-1999). Професор по икономическа и социална география във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1997). Автор на над 100 научни и 60 научнопопулярни студии, статии и доклади и на над 20 учебници за висшите и средните училища.

СПОДЕЛИ В