Емилия Угриновска защити дисертационен труд

 
 

На 16 март 2018 г. пред научно жури, председателствано от проф. д.н. Красимира Петрова Колева-Минева, с голям успех защити дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ ЕМИЛИЯ ТОМЕ УГРИНОВСКА, гражданка на Република Македония, докторантка на свободна подготовка в катедрата по психология на Философския факултет. Тема на дисертационния труд „Професионален стрес и копинг стратегии при професионалисти от сферата на образованието“, професионално направление Психология (педагогическа и възрастова психология). Научен ръководител – проф. д-р Даниела Христова Тасевска. 

СПОДЕЛИ В