Ново академично списание на английски език издава Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий"

 

VTU REVIEW: STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Ново академично списание на английски език издава Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“

Излезе от печат пилотният брой на интердисциплинарното академично списание VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences / Изследвания по хуманитаристика и социални науки. То се издава на английски език от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“. От 2018 г. ще излиза два пъти в годината в книжна и електронна версия, като цялото съдържание на всеки негов брой ще е достъпно на уебстраницата му http://journals.uni-vt.bg/vtureview/bul/.

VTU Review ще публикува иновативни изследвания в областта на хуманитаристиката и социалните науки от български и чуждестранни учени.  VTU Review се стреми да бъде форум за обмен на стойностни идеи и по този начин да утвърди репутацията на Великотърновския университет като институция със стабилно присъствие в хуманитаристиката и социалните науки. Английският език е важно средство, за да реализираме целите си. Използвайки го като работен инструмент в нашата дейност, ние се надяваме не само да направим изследванията на българските участници в интердисциплинарния диалог „по-видими“, но и да стимулираме колеги от чужбина да ни сътрудничат активно като автори и рецензенти.

Редакционната колегия на списанието включва учени от ВТУ и ред чуждестранни университети, които имат значими публикации в международно признати реферирани списания и/или са автори на стойностни научни трудове и съставители на сборници с научни статии с доказана цитируемост. Главен редактор на списанието е проф. д-р Людмила Костова.

 

СПОДЕЛИ В