Въпроси и отговори

Каква е таксата за възстановяване на студентски права?

При възстановяване на студентски права във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ срещу заплащане студентите от всички направления, специалности, форми на обучение и образователно-квалификационни степени заплащат такса в размер на 500 (петстотин) лева.

Съгласно Заповед РД-10-235 от 12.02.2019 г.

Може ли някой друг да получи дипломата ми вместо мен?

Да. Дипломите за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „магистър“ се получават от лицата, на които са издадени или от техни представители, упълномощени е изрично пълномощно и нотариална заверка на подписа (нотариално заверено пълномощно).

Съгласно Заповед РД-10-236 от 12.02.2019 г.

СПОДЕЛИ В