Такси

При записване и презаписване на семестър студентите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ заплащат такса за обучение в размер, определен от Министерския съвет или от Академическия съвет на Университета.

От заплащане на такси се освобождават студентите, приети на места, субсидирани от държавата: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

Таксите си за обучение студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“, заплащат в следните срокове:

ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

задочна и дистанционна форма на обучение

до 15 септември

редовна форма на обучение

до 5 октомври

модулно обучение

до 31 октомври

ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

задочна форма на обучение

до 20 януари

дистанционна форма на обучение

между 5 и 16 февруари

редовна форма на обучение

до 25 февруари

модулно обучение

до 15 март

При незаплащане или невнасяне в посочените срокове на таксата за обучение студентът прекъсва обучението си за срок от един семестър. Прекъсването става със заповед на ректора, която се публикува в Регистъра, който се води от ВТУ в модула Е-студент, и с това се счита за връчена на студента.

ВАЖНО! Студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ срещу заплащане и дължат такса за разходите около своето дипломиране, следва да заплатят тази такса наред с последната си семестриална такса, но на отделна вносна бележка.

Заплащането на таксата за явяване на държавен изпит може да бъде отложено:

 • за не по-късно от 31.03.2024 г., когато учебният план се състои от четен брой семестри и предвижда дипломиране през лятната държавна изпитна сесия;
 • за не по-късно от 30.11.2023 г., когато учебният план се състои от нечетен брой семестри и предвижда като първа възможност дипломиране през извънредната (февруарската) държавна изпитна сесия.

Заплащането на таксата за разходите по дипломирането се отлага със заявление до заместник-ректора по учебната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заявленията се приемат в офисите за обслужване на студенти в сградите на Ректората (бивша аудитория № 4), Пети корпус (вход откъм институт „Конфуций“, ет. 2), Четвърти корпус (ет. 2, каб. 210а), както и по електронна поща. Контактите на служителите от Университетския център за административно обслужване на студенти могат да бъдат намерени тук.

Таксите за обучение се заплащат:

 • чрез банков превод в клоновете на УниКредит Булбанк АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
  • BIC на банката: UNCRBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВАЖНО! При заплащане чрез банков превод:

 • За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и на студента, а не на внасящия таксата.
 • За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
 • При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена и ПИН кода на студента за новата специалност.
 • При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) заплащането на таксите за обучение се извършва чрез отделни вносни бележки за всяка от изучаваните специалности, където се изписват трите имена на студента и ПИН кода за всяка от специалностите.

При банков превод комисионата по превода е за сметка на вносителя.

 • При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
 • При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.

Семестриалните такси за обучение през учебната 2023/2024 г. могат да бъдат намерени на:

СПОДЕЛИ В