Административно обслужване

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Административното обслужване на действащите студенти независимо от това към кой факултет се числят, се осъществява в трите фронтофиса

Офис 1 – Ректорат, бивша аудитория № 4

Офис 2 – Пети корпус, вход откъм институт „Конфуций“, ет. 2

Офис 3 – Четвърти корпус, ет. 2, каб. 210

в работни дни при следното ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

8:00 – 12:00

12:30 – 16:30

Във фронтофисите студентите могат:

 • да получат уверение за студентския си статус, което се издава безплатно без предварително попълване на бланка;
 • да подават заявления по различни въпроси, бланката за които се предоставя безплатно от служителите в офисите или се изтегля оттук (заявлението за получаване на държавна стипендия може да бъде закупено от книжарниците в корпусите на ВТУ или да бъде изтеглено оттук);
 • да се консултират за студентското си състояние и да получат информация по процедурни въпроси относно учебния процес;
 • да заплатят таксите си за обучение с дебитна или кредитна карта;
 • да запишат следващ семестър;
 • да заверят студентските си книжки, когато са изпълнили всички условия за това;
 • да заявят желанието си за издаване на академична справка, като се договорят за времето и мястото на получаването й;
 • да заявят желанието си за издаване на европейско приложение към дипломата си за висше образование, придобита във ВТУ, като готовите приложения се получават в Офис 1, разположен в ректората;

Забележка! Студентите, приети за обучение преди учебната 2018/2019 година, могат да получат дипломите си за средно образование от бекофиса на факултета, в който се обучават.


Дипломите си за придобито във ВТУ висше образование студентите могат да получат от бекофиса на факултета, в който се обучават, след като представят заверен обходен лист.


Информация за графика на занятията, както и друга информация, свързана с учебния процес, студентите могат да получат от информационните табла във факултетите, чрез touch screen устройствата, разположени в учебните корпуси, както и от сайта на ВТУ www.uni-vt.bg в меню ОБУЧЕНИЕ.


Информация за датите на държавните изпити и процедурите по защити на дипломни работи студентите могат да получат от канцелариите на катедрите и от факултетските сайтове.


Контактите на служителите от Университетския център за административно обслужване на студенти могат да бъдат намерени тук.


Допълнителна информация за административното обслужване на студентите ще се публикува в разделите ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ и СЪОБЩЕНИЯ.


АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ВТУ, КОИТО НЯМАТ ДОСИЕТА В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА „СТУДЕНТИ“


Възпитаниците на ВТУ, които нямат досиета в електронната система „Студенти“ :

 • се насочват към служителите от бекофиса на съответния факултет за издаване на уверения, като му оставят телефон за връзка и договарят с него времето, мястото и начина на получаване на изготвения документ, за който дължат административна такса в размер, определен от Академическия съвет на ВТУ;
 • се обръщат към секретарите във факултетските канцеларии за попълване и придвижване на заявления до ректора на ВТУ за изготвяне на академична справка, като оставят телефон за връзка. Готовата академична справка се получава от служителя в бекофиса на съответния факултет след заплащане на административна такса в размер, определен от Академическия съвет на ВТУ;
 • се обръщат към секретарите във факултетските канцеларии за попълване и придвижване на заявления до ректора на ВТУ за издаване на дубликат на диплома. В заявлението се посочва номер на изгубената диплома, ЕГН и телефон за връзка на притежателя, публикувана обява в ежедневник за невалиден номер на изгубената диплома (приложена към молбата), актуална снимка – 1 бр., квитанция за платена административна такса, определена от Академичния съвет. Изготвеният дубликат се получава от служителя в бекофиса на съответния факултет;
 • се обръщат към служителите от отдел „Двустранно и вътрешно сътрудничество“, Ректорат, каб. 509, тел. 062 618 306, за изготвяне на европейско приложение към дипломата за висше образование, където попълват заявление, към което прилагат оригинал и копие от дипломата за висше образование.

Контактите на секретарите на факултети можете да видите от сайта на ВТУ www.uni-vt.bg в меню ФАКУЛТЕТИ → ИЗБОР НА ФАКУЛТЕТ ЗА НАС → КОНТАКТИ


Контактите на служителите от Университетския център за административно обслужване на студенти можете да видите тук.

СПОДЕЛИ В