Права и задължения

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТУ?

 

 • Студент във Великотърновския университет е този, който се обучава за придобиване на образователна степен „бакалавър“, „магистър“ и „професионален бакалавър“, след като бъде включен в ректорска заповед и записан в главната книга на съответния факултет;
 • Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” обучението по бакалавърски, магистърски, квалификационни и докторски програми се организира в редовна, задочна и дистанционна форма;
 •  Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа и религиозна принадлежност, пол, социален произход и политически възгледи;
 • Началото и краят на учебната година и графикът учебния процес се утвърждават със заповед на ректора в края на предходната учебната година и се публикуват на сайта на университета тук;
 • Учебната година включва два семестъра – зимен и летен, и общо 5 изпитни сесии – по две след зимния и летния семестър и заключителна (ликвидационна) сесия преди началото на учебната година;
 • Знанията на студентите се оценяват най-често чрез изпити, като писмената форма е основна. Оценката се формира по шестобална скала в цели единици от 2 до 6;
 • Студентите прекъсват обучението си за една година при незаплащане или невнасяне в установения срок на семестриалната такса, при неизпълнение на задълженията си по учебния план или по уважителни семейни причини;
 • Студентите губят студентските си права при предоставяне на подправени документи, въз основа на които са приети в университета, на подправени документи за студентското си положение, когато системно не изпълняват задълженията си по учебния план или когато са осъдени на лишаване от свобода;
 • Студентските права могат да бъдат възстановени след явяване на кандидатстудентски изпит или срещу заплащане на определена от Академическия съвет на ВТУ такса. Възстановяването на студентски права се извършва 2 пъти през учебната година – до 5 октомври и до 20 февруари, с изключение на студентите в последен курс, които могат да възстановяват студентски права само до 5 октомври;
 • Студентите се отписват от университета, когато успешно завършат на курса на обучение, когато напуснат университета, когато не пожелаят да продължат обучението си след продължително отсъствие, когато се преместят в друго висше училище. В тези случаи те са длъжни да представят заверен обходен лист от университетската и факултетската библиотека и спортния комплекс;


СТУДЕНТИТЕ ИМАТ ПРАВО

 

 • да се обучават по облекчен режим, ако са сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителски грижи, бременни и майки с деца до 6-годишна възраст;
 • да бъдат освобождавани от явяване на изпит по преценка на преподавателя, когато са покрили всички изисквания по учебната програма на дисциплината;
 • да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и творческо израстване;
 • да преминават от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
 • да избират от определените в образователната програма (специалността) избираеми и факултативни дисциплини;
 • да избират преподавател, когато една и съща дисциплина се води от повече преподаватели;
 • да се обучават едновременно по две образователни програми (специалности);
 • да завършват предсрочно обучението си според условията във факултетските правилници;
 • да участват в научноизследователската работа на университета;
 • да ползват университетската и факултетските библиотеки, интернет залите, културно-информационните центрове, учебната и спортната база на университета;
 • да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на университета;
 • да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности;
 • да се преместват в друго висше училище, факултет, образователна програма (специалност), степен или форма на обучение;
 • да получават академично признаване на оценки и трансфер на кредити при реализирана мобилност, при преместване в друга образователна програма (специалност) в рамките на един и същ факултет на ВТУ, при преместване в друга образователна програма (специалност) в друг факултет на ВТУ или при преместване от друго висше училище във ВТУ.

СТУДЕНТИТЕ СА ДЛЪЖНИ

 

 • да посещават редовно предвидените в учебния план занятия и да изпълняват в срок и качествено всички контролни и домашни задания, курсови работи, практически задачи и др.;
 • да се подготвят старателно за практическите и лекционните занятия;
 • да полагат изпитите си в определените срокове след получени подписи от преподавателите по съответната учебна дисциплина, като не се разрешава повторно явяване на изпит за повишаване на оценката, когато тя е различна от слаб (2);
 • да заверяват съответния семестър след изпълнение на всички ангажименти по учебния план, успешно полагане на изпитите и присъждане на съответния брой академични кредити;
 • да опазват предоставената им учебна, техническа и лабораторна база;
 • да спазват моралните норми и вътрешния ред, да пазят името и престижа на университета.

 

Пълната версия на Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите можете да намерите в раздел „Учебна дейност“ тук.

СПОДЕЛИ В