Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ

за развитие на професионално направление 3.8. „ИКОНОМИКА“

Катедри „Икономическа теория и международни икономически отношения“ и „Финанси и счетоводство“

за периода 2017 г. – 2022 г.

 

 

Интервенция

Проверими показатели за изпълнение

Източници на информация и показатели

Допускания

 

Приоритет

Повишаване конкурентно-способността на обучението по професионално направление 3.8. „Икономика“ във ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“

След 5-годищен период ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“ да бъде около 7-8 място в стандартизираната класация на висшите училища по професионално направление 3.8. „Икономика“ (през 2017/2018 г. – на 10-о място от общо 26 ВУЗ-а)

Рейтингова система на висшите училища в България.

 

 

Цел

Адаптиране на обучението в професионалното направление, съгласно съвременните тенденции в развитието на висшето образование, очертани в критериалната система на НАОА за програмна акредитация (ПА) на професионални направления от регулираните специалности, в съответствие с ESG-част 1 (1-10) и по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗВО.

Ежегодно планиране и отчитане на прогреса и ефекта от дейности на ниво катедра, целящи обезпечаване с доказуеми резултати на всички възможни изисквания (от гледна точка на реалната среда, в която работят катедрите „Икономическа теория и международни икономически отношения“ и „Финанси и счетоводство“ към Стопански факултет на ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“), разписани в отделните стандарти на критериалната система за ПА.

Протоколи от катедрени заседания.

Стандарти 1-10 от критериалната система за програмна акредитация на професионалното направление

Адекватни действия на всички ръководни звена и отдели във  ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“, имащи отношение и ангажимент към оперативното налагане на стандартите на критериалната система за ПА на ниво университет и факултет.

 

Резултати

1. Актуализация на учебна документация, съгласно изискванията на критериалната система за ПА на ПН.

Ежегодно моделиране на учебната документация (в т.ч. учебни планове, програми, съотношения видове учебни дисциплини в учебните планове и др.).

WEB страница на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, (информация за ПН 3.8. „Икономика“).

Наличие на относителна автономност при структурирането на учебните планове от гледна точка формираната политика за обучение по „Икономика“ на ниво катедра „ИТ и МИО“ и катедра„Финанси и счетоводство“.

2. Адекватна кадрова политика за обезпечаване на преподаването по дисциплини, представляващи „ядрото на познанието“ по икономика.

Планиране и подпомагане членовете на катедра „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“ за академично израстване в най-кратките възможни срокове и попълване състава на катедрите с внимателно подбран нов нехабилитиран състав.

Личен състав на ВТУ. Обявени конкурси на WEB страница на ВТУ.

Протоколи катедрени заседания.

Наличие на материална и професионална мотивация на академичния състав.

3. Интегриране на представители от работещи управленски структури в икономиката и изявени студенти по маркетинг, международни икономически отношения, счетоводство и финанси, обучавани в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, както и в ОНС „доктор“  в Стопански факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“в процеса на вземане на решения на ниво Катедра.

Ежегодно интегриране на нов, потенциален бизнес потребител на кадри, обучени в ПН 3.8. „Икономика“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Формализиране на студентска структура, чиито вътрешно избрани членове да участват активно в работата на катедрите „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“.

 

Договори за партньорство с работодатели. Протоколи заседания на изградената студентска структура и катедрени заседания.

 

Умение на контактния екип за мотивация на управленци по икономика за активно участие в академичния живот на катедрите „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“.

 

Дейности

1.1. Извършване на вътрешнокатедрени анализи на силните и слабите страни на текущо действащите учебни планове и учебна документация и изготвянето на проекти за нови такава, съгласно изискванията на стандартите на критериалната система за ПА.

20 човека за оперативна работа

(по 5-а от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)

20 човека х 8 часа = 160 часа

Наличие на баланс между компетентност на преподавателския състав и заложени в учебните планове учебни дисциплини.

1.2. Съгласуване на изготвените проекти за учебни планове с работодатели, потенциални потребители на кадри, завършили маркетинг, международни икономически отношения, счетоводство и финанси във ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“ .

8 човека за оперативна работа

(по 2-а от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)

8 човека х 8 часа = 64 часа

Отзивчивост и достатъчна компетентност на избраните работодатели.

1.3. Съгласуване на изготвения проект за учебни планове с представители на студентските общности, обучавани в ОКС „бакалавър“ и „магистър“  в специалностите  маркетинг, международни икономически отношения, счетоводство и финанси, както и в ОНС „доктор“  във ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“.

4 човека за участие в срещи (по 1 от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)

4 човека х 8 часа = 32 часа

Инициатива, креативност и заинтересованост на студентите от участието им в организационната работа на катедрите „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“.

 

 

 

 

2.1. Ежегоден план-график за академичното развитие на хабилитирания състав.

4 човека за събиране и обобщаване на информация

(по 1 от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)

4 човека х 8 часа = 32 часа

Наличие на публикации, написани от хабилитирания състав на катедра „ИТ и МИО“ и катедра„Финанси и счетоводство“, подходящи за публикуване в реферирани издания. Защита на ОНС „доктор“ в срока на срочния договор на нехабилитирания състав.

2.2. План-график за хабилитиране на нехабилитирани членове на катедра „ИТ и МИО“ и катедра„Финанси и счетоводство“ с придобита ОНС „доктор“ или за придобиване ОНС „доктор“.

4 човек за събиране и обобщаване на информация

(по 1 от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)
4 човека х 8 часа = 32 часа

2.3. Проучвателна работа за покана на изявени студенти, завършили обучението си по икономика в Стопански факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ за участие в конкурси за асистенти в катедрите „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“.

4 човека за извършване на проучвателна работа

(по 1 от специалностите „Маркетинг“, „МИО“, „Счетоводство“ и „Финанси“)

4 човека х 8 часа = 32 часа

 

 

 

 

3.1. Изготвяне на списък с подходяща целева група работодатели и рамкиране параметрите за ефективно и двустранно полезно сътрудничество.

4 човека за аналитична и оперативна работа

4 човека х 8 часа = 32 часа

Умение за правилна преценка на целевата група работодатели.

3.2. Провеждане на срещи с работодатели.

4 човека за провеждане на срещи

4 човека х 8 часа = 32 часа

Възможност работодателите да припознаят като изгодно за тях по-тясното сътрудничество с академична институция.

3.3. Планиране на дейности за стимулиране на студентите за сдружаването им в студентски общности, имащи за цел и участие в академичния живот на катедрите „ИТ и МИО“ и „Финанси и счетоводство“.

4 човека за организационна работа

4 човека х 8 часа = 32 часа

Наличие на екипно чувство в студентите.

 

СПОДЕЛИ В