За катедрата

Катедра „Икономическа теория и МИО“ е наследник на създадената при основаването на Стопански факултет през 1992 г. катедра „Икономическа теория“. Със заповед на Ректора на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ от 1 април 1993 г. за временен ръководител на катедрата е назначен проф. д.ик.н. Иван Димов, а с Решение на Академическия съвет № 6 от 5 юли 1995 г., той е утвърден като постоянен ръководител на катедрата. Със същото решение на Академическия съвет е създадена катедра „Маркетинг“, с ръководител доц. д-р Радка Илева.

С решение на Академическия съвет от 11.03.1992 год. е открита специалността „Маркетинг“, от 07.04.1997 г. е открита специалността „Международни икономически отношения“.

За развитието на катедрата съдейства международното сътрудничество и реализирането на съвместни проекти с европейски университети. През 1994 година се осъществи проект с партньор South Bank University, Англия и Програмата BALP, финансирани от Британския съвет за въвеждане на европейските стандарти в учебните програми и пособия. През 1994–1996 година се осъществи проект по линия на Британския Know How фонд с партньор Бизнес факултета на Manchester Metropolitan University (MMU) за краткосрочни специализации на млади преподаватели, изнасяне на лекции, споделяне на опит в обучението на студенти в магистърска степен, запознаване с учебни планове по отделните дисциплини и консултации за организирането на учебния процес. През 1996 година по Програма TEMPUS се реализира проекта „Публичните финанси в трансформиращите се икономики“ съвместно с университетите в Лестър – Великобритания, Амстердам – Холандия и Бохум – Германия. Бяха написани учебници и се осъществи обмен на преподаватели и студенти с партниращите институции.

През 1999 г. за ръководител на катедрата е избрана доц.д-р Роска Петкова, която е преизбирана на тази длъжност още два пъти - през 2003 и 2007 г. На изборите през 2011 г. за ръководител на катедрата е избран проф.д-р Васил Цанов, а на изборите през 2015 г. - проф. д-р Емил Панушев.

С решение на Академическия съвет № 11 от 21.11.2016 г. бе закрита катедра „Маркетинг и туризъм" и се създаде нова катедра „Туризъм", а преподавателите от специалността „Маркетинг" влязоха в състава на катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения".

През годините числеността на катедреният състав се е променяла в зависимост от конкретните условия. Към момента, катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ се състои от 15 преподаватели, от които 8 хабилитирани.

Катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ осъществява обучение в ПН 3.8 Икономика в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, и образователна и научна степен „доктор“.

Катедрата е водеща при обучението на студенти от ОКС „бакалавър“ по специалностите:

  • Маркетинг;
  • Международни икономически отношения.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ се осъществява в следните специалности:

  • Маркетинг;
  • Международни икономически отношения. Международен бизнес;
  • Международни икономически отношения. Международна икономика.

Към катедра „Икономическа теория и МИО“ е акредитирана и осъществява обучение в докторската програма „Политическа икономия“.

Катедрата осигурява обучението на студенти от редица специалности на Стопански факултет и на други структурни звена на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ по следните икономически дисциплини – Обща икономическа теория, Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Маркетинг, Европейска икономическа интеграция и др.

В катедра „Икономическа теория и МИО“ се осъществяват научни изследвания в области от интерес за развитие на квалификацията на преподавателите и подобряване съдържанието на преподаваните дисциплини. По линия на фонд Научни изследвания през 2008–2009 г. се осъществи проекта „Макроикономически аспекти на стабилността в новите страни-членки на Европейския съюз“, през 2010 –2011 г. „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата в рамките на Нова Европа“, през 2016-2017 г. „Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на ЕС“.

Преподавателите от катедрата работят активно със студентите от специалностите към нея и чрез редица извън аудиторни форми – провеждането на студентски научни сесии, кръгли маси, вечери на специалността и др.

СПОДЕЛИ В