Членство в международни организации

Великотърновският университет членува в следните международни университетски асоциации:

  1. Асоциация на европейските университети (EUA);
  2. Мрежа на черноморските университети (BSUN);
  3. Агенция на франкофонските университети (AUF);
  4. Клуб на ректорите на Европа;
  5. Асоциацията на Балканските Университети (BUA);
  6. Консорциум INSPIRE.

Основна цел на тези университетски асоциации е подкрепяне и стимулиране на научното, културното и образователното сътрудничество и обмен между университетите, както и подобряване качеството на висшето образование и научните изследвания чрез съвместни проекти, участие в конференции и семинари по тази тематика, разпространение на материали от състоялите се форуми в регулярните информационни бюлетини.

СПОДЕЛИ В