Членство в международни организации

Великотърновският университет членува в следните международни университетски асоциации:

  1. Асоциация на европейските университети (EUA);
  2. Международна асоциация на университетите (IAU);
  3. Мрежа на черноморските университети (BSUN);
  4. Агенция на франкофонските университети (AUF).
  5. Клуб на ректорите на Европа.
  6. Асоциацията на Балканските Университети (BUA).

 

Основна цел на тези университетски асоциации е подкрепяне и стимулиране на научното, културното и образователното сътрудничество и обмен между университетите, както и подобряване качеството на висшето образование и научните изследвания чрез съвместни проекти, участие в конференции и семинари по тази тематика, разпространение на материали от състоялите се форуми в регулярните информационни бюлетини.

СПОДЕЛИ В