Договори за вътрешно сътрудничество

Друго направление от дейността на Международен отдел е вътрешното сътрудничество.

Понастоящем има следните действащи договори с български институции и чуждестранни институции със седалища в България.


 1. Договори с хотели:

  1. “Роял Янтра” ЕООД („ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС“ ЕООД), гр. В. Търново
   • 06.10.2006 г. – 29.12.2006 г.
   • 15.01.2007 г. – 31.12.2007 г.
   • 15.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
   • 15.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
   • 19.01.2010 г. – 30.11.2010 г.
   • 05.09.2012 г. –
   • 30.11.2013 г. – 30.12.2014 г.
   • 30.11.2014 г. – 01.11.2015 г.
   • 01.11.2015 г. – 30.11.2016 г.
   • 01.12.2016 г. – 30.11.2017 г.
   • 01.12.2017 г. – 30.11.2018 г.
   • 02.01.2019 г. – 30.11.2019 г.
   • 01.07.2020 г. – 30.11.2021 г.
   • 10.01.2022 г. – 22.12.2022 г.
   • 10.03.2023 г. – 30.11.2023 г.
   • 17.01.2024 г. – 30.11.2024 г.

   Цели на договора: настаняване на гости на ВТУ, служители и партньори в базата на ХОТЕЛИЕРА – в четиризвездния гранд хотел „Янтра“**** на професионални цени


  2. Хотел “Панорама”, Велико Търново
   • 11.12.2009 г. – 11.12.2014 г.
   • 11.12.2014 г. – 11.12.2019 г.
   • 15.07.2020 г. – 15.07.2025 г.

   Цели на договора: настаняване на гости, преподаватели и служители на ВТУ на преференциални цени


  3. “Поликомерс СГ” ЕООД (хотел “Премиер”)
   • 07.01.2014 г. – 07.01.2017 г.
   • 01.01.2017 г. – 01.01.2018 г.
   • 01.09.2018 г. – 01.09.2019 г.
   • 23.03.2022 г. – 23.03.2025 г.

   Цели на договора: настаняване на преференциални цени на преподаватели, служители, студенти и гости на ВТУ, както и извършване на допълнителни услуги


  4. СОК „Камчия“ ЕАД
   • 06.06.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: осъществяване на съвместна дейност в областта на учебно-преподавателската дейност със студенти, докторанти и специализанти, както и научноизследователска, художественотворческа и издателска дейност на преподавателския състав, реализирането на социални услуги и дейности, ползване на почивната база на СОК и др.


  5. „Меридиан Болярски“ ЕООД
   • 2023 г. – безсрочен

 2. Договори с музеи

  1. Национален музей „Васил Левски“, гр. Карлово
   • 11.06.2018 г. – 11.06.2021 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на общи дейности от взаимен интерес, свързани с културно-историческото наследство и музейната дейност.


  2. Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, гр. Казанлък
   • 20.04.2017 г. – 20.04.2021 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: сътрудничество в научно-изследователската, културно-просветната и др. дейности, свързани с националноосвободителните борби на българския народ в епохата на Българското възраждане, Българското опълчение и провеждането на научни форуми и международни изяви.


  3. Регионален исторически музей, гр. Велико Търново
   • 19.12.2006 г. – 19.12.2011 г. (автоматично продължаване)
   • 01.06.2010 г. – 01.06.2015 г. (автоматично продължаване)
   • 26.01.2016 г. – 26.01.2020 г.
   • 02.01.2020 г. – 02.01.2024 г.

   Цели на договора: сътрудничество в научно-изследователската, културно-просветната и др. дейности, свързани с изучаването, популяризирането и предоставянето на движими и недвижими културни ценности от Великотърновския регион, както и в организирането и провеждането на научни форуми и международни прояви.


  4. Музей “Дом на хумора и сатирата”, Габрово
   • 18.05.2011 г. – 18.05.2015 г.
   • 21.12.2015 г. – 21.12.2019 г.
   • 31.08.2020 г. – 31.08.2024 г.

   Цели на договора: взаимно сътрудничество и обмяна на периодична информация за дейността, международните връзки и контакти, както и за програми от взаимен интерес, по които работят партньорите.


  5. Галерия за графично изкуство и Международно бианале на графиката, гр. Варна
   • 2004 г. – декември 2007 г.
   • 19.10.2015 г. – 31.12.2020 г.
   • В процес на преподписване

   Цели на договора: да се създадат трайни професионални взаимоотношения между двете сродни институции, както и да се задълбочат културните и научни контакти с цел обогатяване на учебния и творчески процес в областта на графичното изкуство.


  6. Музеен комплекс – Берковица
   • 27.10.2023 г. – безсрочен

   Цели на договора: Реализиране на съвместни проекти и провеждане на научни изследвания от взаимен интерес. Взаимен обмен на информация, опит и добри практики. Провеждане на студентски стажове и учебни практики. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, обучения, работни срещи и други.


 3. Договори с обществени организации

  1. „Плеги“ ООД, гр. София
   • 16.02.2023 г. – неопределен срок на действие

   Цели на договора: създаване на възможности за професионална реализация и ориентация на бъдещите, настоящите и миналите студенти на ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий", задоволяване на нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри и правилното им кариерно ориентиране.


  2. Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“, гр. София
   • януари, 2023 г. – януари, 2026 г. (автоматично подновяване за 2 години след изтичането на договора)

   Цели на договора: областите на сътрудничество между двете страни включват обучения и магистърски програми, академични проучвания и разпространяване на публикации и най-добри практики.


  3. „Ларго Арт“ ЕООД
   • 23.10.2023 г. – 23.10.2026 г.

   Цели на договора: Организиране на съвместни и самостоятелни изложби в изложбените зали на двете страни. Съвместно участие в проекти. Провеждане на обучителни практики, семинари, презентации, лекции и др. Популяризиране на общите дейности на регионално и национално ниво чрез печатни и електронни медии, социални медии и др.


  4. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР)
   • Споразумението се сключва за академичните 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 година.

   Цели на договора: посещения на студенти, обучаващи се в спец. „Национална сигурност“ на Университета и провеждане на теоретични обучения по „Пожарна безопасност и защита на населението“ на студенти, обучаващи се в спец. „Национална сигурност“.


  5. Комисия за защита от дискриминация, гр. София
   • 07.03.2018 г. – безсрочен

   Цели на договора: практическо обучение и стаж в КЗД на студенти от специалност „Национална сигурност“ на Философския факултет на ВТУ.


  6. „Сейлс Промоушънс“ ЕООД, Варна
   • 14.03.2017 г. – 14.03.2018 г. (автоматично продължаване за срок от 1 година)(в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на съвместни проекти от взаимен интерес


  7. „Интерпей България“ ЕООД, Варна
   • 14.03.2017 г. – 14.03.2018 г. (автоматично продължаване за срок от 1 година) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на съвместни проекти от взаимен интерес


  8. „Таксебек интернешънъл-Варна“ ЕООД, гр. Варна
   • 14.03.2017 г. – 14.03.2018 г. (автоматично продължаване за срок от 1 година) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на съвместни проекти от взаимен интерес


  9. „Таксебек ЕООД“, гр. Варна
   • 14.03.2017 г. – 14.03.2018 г. (автоматично продължаване за срок от 1 година) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на съвместни проекти от взаимен интерес


  10. Национален алианс за социална отговорност, гр. Варна
   • 12.04.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: осъществяване на съвместно сътрудничество в областта на социалните услуги и корпоративната социална отговорност; съвместна работа в посока на изграждането на съвременна инфраструктура и улесняване на прехода на младите хора от образование към заетост и принос за подобряване  качеството на живот и ускорено социално развитие на България


  11. Агенция по заетостта, гр. София
   • 15.10.2015 г. – безсрочен

   Цели на договора: информиране на студентите относно развитието на пазара на труда – търсене и предлагане, тенденции в краткосрочен и дългосрочен план с цел бърза и подходяща трудова реализация след дипломиране; информиране на студентите за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и възможността да се регистрират като търсещи работа в дирекциите „Бюро по труда“.


  12. Държавна агенция “Архиви”, гр. София
   • 16.12.2009 – 16.12.2012 (автоматично продължаване за 1 година)
   • 07.07.2014 – 07.07.2017 (автоматично продължаване за 1 година) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: съвместна дейност и сътрудничество в областта на учебно-практическата, научно-изследователската, издателската и популяризаторската дейност


  13. Международен информационен център за балкански изследвания /СИБАЛ/
   • 12.06.2009 – 12.06.2012 г. (автоматично продължаване)

   Цели на договора: сътрудничество в областите от взаимен интерес, обмяна на информация и опит


  14. Национална агенция за приходите (НАП), гр. София
   • 2019 г. – безсрочно

   Цели на договора: осъществяване на сътрудничество между двете институции; обединяване на взаимните усилия за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация, развитие и обогатяване на формите и съдържанието на съществуващите модели на партньорство, с цел подготовка на висококвалифицирани кадри за работа в НАП, както и за създаване на условия за постоянно повишаване на квалификацията на работещите в нея служители


  15. „ЕКСПЕРТА“ ООД, гр. Велико Търново
   • 27.02.2019 г. – 27.02.2024 г.

   Цел на договора: реализиране на съвместни проекти; провеждане на научни изследвания от взаимен интерес; предоставяне на ръководството на ERP системи с примери от bgERP, което да се използва в учебния процес на Стопанския факултет; хостване и поддържане на демонстрационни системи, на които студентите да се упражняват; организиране на посещения на студенти от Стопанския факултет в предприятия, в които системата ERP е внедрила и др.


  16. „Даниел Стандарт“ ЕООД, гр. Велико Търново
   • 23.12.2019 г. – 23.12.2022 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: създаване на условия за взаимно партньорство за решаване на проблеми, свързани с пазара на труда


  17. Сдружение „Съюз на пивоварите в Република България“
   • 25.07.2018 г. – 25.07.2023 г.

   Цели на договора: Сдружението поема ангажимент да съдейства за професионалното ориентиране на студентите от Великотърновския университет чрез организиране на подходящи за целта форуми, практикуми, стажове и други, като подпомогне при възможност трудовата реализация на възпитаниците на Университета.


  18. Българска телеграфна агенция
   • 19.01.2024 г. – безсрочен

   Цели на договора: Двете страни обединяват усилията си при условията на партньорство и сътрудничество за осъществяване на съвместна дейност, насърчаване развитието и популяризиране на различни дейности, инициативи и събития; за осъществяване предмета и целите на договора БТА осигурява условия за провеждане на стаж за студенти от БТА и ВТУ.


  19. ИТ Клъстер Велико Търново
   • 10.05.2024 г. – 10.05.2029 г.

   Цели на договора: Създаване на стажантски и практикумни програми в областта на IT сферата; изпълняване на съвместни научни изследвания и проекти; провеждане на семинари, уъркшопи и обучения; разработване на специализирани курсове и програми; подкрепа за иновации и стартъп инициативи; разширяване на възможностите за кариерно развитие; създаване на общи платформи за знание и иновации.


 4. Договори с библиотеки и читалища

  1. Регионална народна библиотека “П.Р. Славейков", гр. В. Търново
   • юли 2006 г.- юли 2008 г.
   • 14.04.2009 г.– 14.04.2014 г. (автоматично продължаване)
   • 13.10.2017 г. – 13.10.2019 г.
    29.06.2023 г. – 29.06.2025 г.

   Цели на договора: сътрудничество в сферата на организиране на съвместни  културни прояви и представяне на книги, издадени от Университетско издателство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


 5. Договори с посолства и институции

  1. Корпус на мира на САЩ, гр. София
   • 01.07.2005 г. – безсрочен

   Цели на договора: ползотворно сътрудничество чрез дейности, отговарящи на целите на Програма „Основно образование“ на Корпуса на мира


  2. Отдел "Връзки с обществеността” на Посолството на САЩ в София
   • 09.02.2009 г. – безсрочен

   Цели на договора: да работят заедно по програмата „American Corners“


  3. Институт „Сервантес“
   • 30.03.2011 г. – 30.03.2012 г. (автоматично продължаване за срок от 1 година) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осъществяване на различни процедури, свързани с провеждането на изпити и придобиването на дипломи


  4. Посолство на КНР в София
   • 02.12.2020 г. – 02.12.2021 г.
   • 28.10.2021 г. – 28.10.2022 г. (в процес на преподписване)>

   Цели на договора: учредяване на стипендия на Посланика на Китайската народна република във Великотърновския университет


 6. Договори с фондации

  1. Фондация “Отворено общество”, гр. София 
   • 1992 г. – безсрочен

   Цели на договора: да предостави безвъзмездно на ВТУ литература, набавена със средства на Фондацията, или получена като дарение; работа по проекти за издигане на равнището на преподаване и професионалното развитие на преподавателите и студентите от ВТУ и др.


  2. Фондация “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София
   • 1993 г. – безсрочен

   Цели на договора: сътрудничество в установяването на контакти със сродни организации и други


  3. Фондация "Атанас Кръстев - Начо Културата"
   • 28.03.2008 г. - 28.03.2012 г. (автоматично продължаване за 4 години)(в процес на преподписване)

   Цели на договора: сътрудничество в областта на изкуството и културата


 7. Договори с образователни институции

  1. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив
   • 27.04.2018 г. – 27.04.2023 г. (автоматично продължаване за 5 години)

   Цели на договора: насърчаване на съвместни научни изследвания на колективи, включващи специалисти на двете институции; работа по съвместни научно-изследователски проекти; обмен на преподаватели и др.


  2. Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, гр. София
   • 2000 г. - безсрочен

   Цели на договора: откриване на Учебно-информационен център на Комисия „Фулбрайт“ в сградата на ВТУ


  3. Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, гр. София
   • 08.04.2022 г. – 08.01.2023 г.
   • 09.06.2023 г. – 09.03.2024 г.

   Цели на договора: Комисия „Фулбрайт“ осигурява, а Университетът приема един помощник-учител по програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“.


  4. Европейски политехнически университет, гр. Перник
   • 04.10.2016 г. – 04.10.2020 г.(в процес на преподписване)

   Цели на договора: да се създаде синергичен ефект от възможностите на двата университета за по-успешна академична дейност при обучение на студенти и специалисти от европейски и други страни


  5. БАН и НВУ “Васил Левски”
   • 24.06.2013 г. – 24.06.2017 г. (автоматично подновяване за 4 години) (в процес на преподписване)

   Цели на договора: да бъдат възстановени авторитета и позициите на Република България в европейското и световното научно и образователно пространство чрез обединените и координирани усилия на научно-изследователските институти и висшите училища


  6. Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
   • 11.02.2013 г. – безсрочен

   Цели на договора: обединяване на усилията за задълбочаване на научните изследвания и по-нататъшно развитие на научно-приложната, образователната и популяризаторската дейности в областта на науките за Земята


  7. Институт за български език “Проф. Любомир Андрейчин” – БАН
   • 27.11.2014 г. – 27.11.2019 г. (автоматично подновяване за 5 години)

   Цели на договора: насърчаване на съвместни научни изследвания на колективи, включващи специалисти на двете институции; работа по съвместни научно-изследователски проекти и др.


  8. Икономически институт при БАН, гр. София
   • 10 септември 1996 г. – безсрочен

   Цели на договора: осъществява се съвместна дейност по подготовката на квалифицирани специалисти


  9. Русенски университет “Ангел Кънчев” и Областните администрации на областите Русе и Велико Търново
   • 18.07.2014 г. – безсрочен

   Цели на договора: обединяване усилията за развитие на стабилно партньорско сътрудничество за подобряване на инфраструктурата, по-добро качество на околната среда и достъпността, по-благоприятна бизнес среда за стопанска дейност и за развитие на иновациите, създаване на добри условия за живот на жителите и инвеститорите в намиращите се в съседство области Русе и Велико Търново от Северен централен район


  10. Международен колеж, Албена
   • 18.08.2004 г. – безсрочен

   Цели на договора: осъществяване на сътрудничество относно обучението на студенти за образователно-квалификационна степен „специалист“ и бакалавър“, оказване на академична взаимопомощ при утвърждаването на учебни програми, научно-изследователска дейност и др.


  11. Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград 
   • 21.02.2005 г. – 21.02.2009 г. (автоматично продължаване)

   Цели на договора: размяна на научна, педагогическа и административна информация, документация и публикации, студентски и преподавателски визити и др.


  12. Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
   • 23.06.2008 г. – безсрочен

   Цели на договора: извършване на съвместни научни и приложни изследвания и повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование и др.


  13. Меморандум за създаване на Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от Северна България
   • 15.07.2020 г. – безсрочен

   Цели на договора: споделяне на общи стратегически цели и иницииране на общи действия за тяхното постигане с оглед развитието и повишаването на конкурентоспособността на висшите училища в Алианса, България и Европа


  14. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
   • 27.01.2021 г. – 27.01.2026 (с автоматично продължаване за 5 години)

   Цел на договора: урежда отношенията, свързани със сътрудничеството в образователната и научната област, разработването на идейни концепции в областта на педагогиката, филологията, психологията, правото, социалните дейности, военното дело, националната сигурност, инженерните науки, авиацията, комуникационните и компютърни науки, електрониката, електротехниката, автоматиката, администрацията и управлението


  15. Медицински университет, Плевен
   • 22.10.2021 г. – безсрочен

   Цел на договора: разработване на съвместни учебни програми, провеждане на съвместно обучение в електронна среда, съвместно участие в национални и международни проекти и др.


  16. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София
   • 23.02.2021 г. – 23.02.2024 г.

   Цел на договора: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на УНСС и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на международно ниво, както и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране на потенциала на институциите и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват техния икономически и социален просперитет.


  17. Русенски университет „Ангел Кънчев“
   • 31.05.2021 г. – 31.05. 2025 г. (с автоматично продължаване за 4 години)

   Цел на договора: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на международно ниво, както и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране на потенциала на институциите и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват техния икономически и социален просперитет.


  18. Национален военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново
   • 28.02.2011 г. – 28.02.2016 г. (в процес на преподписване)

   Цел на договора: сътрудничество в областта на обучението, поддържане качеството на подготовка на академичния състав, сътрудничество в научни и приложни изследвания от взаимен интерес.


  19. Висше училище по застраховане и финанси, гр. София
   • 22.02.2023 г. – безсрочен

   Цел на договора: извършване на съвместно обучение на студенти от специалност „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.


  20. Висше училище по застраховане и финанси, гр. София
   • 22.02.2023 г. – безсрочен

   Цел на договора: извършване на съвместно обучение на студенти от специалност „Общински финанси“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.


  21. Център за стопанско-исторически изследвания
   • 16.10.2023 – 16.10.2026

   Цел на договора: Сътрудничество в областта на научноизследователската дейност, обмен на информация и др.


 8. Договори с училища

  1. Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон, В. Търново
   • 04.04.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини в областта на икономиката, управлението, туризма и социалните дейности и др.


  2. Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
   • 05.04.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини и др.


  3. СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново
   • 04.04.2016 г. – безсрочен
   • 25.06.2021 – 25.06.2025 (с автоматично продължаване за 4 години)

   Цели на договора: съвместна учебна дейност по учебните предмети за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап при спазване изискванията на Закона за висшето образование и на Закона за предучилищното и училищното образование.


  4. СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново
   • 28.04.2023 г. – 15.05.2023 г. – за XII клас
   • 01.07.2023 г. – 15.07.2023 г. – за Х и XI клас (в процес на преподписване)

   Цели на договора: осигуряване и подпомагане реализацията на производствена практика на учениците от СУ ,,Емилиян Станев” и популяризиране внедряването на технически постижения; повишаване на ефективността на образователния процес и задълбочаване на сътрудничеството между бизнес средата и образованието за постигане ба по-високо ниво на подготовка на бъдещи кадри/специалисти.


  5. СОУ „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш
   • 28.03.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини и др.


  6. Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
   • 22.02.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини и др.


  7. Частна профилирана гимназия „АК-АРКУС“, гр. Велико Търново (Американски колеж „Аркус“)
   • 22.02.2016 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини и др.


  8. СОУ „Вела Благоева“, Велико Търново
   • 16.03.2015 г. – безсрочен

   Цели на договора: размяна на специалисти за решаване на проблеми, свързани с предмета на дейността им; обмен на нови форми за преподаване на учебни дисциплини и др.


  9. Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч
   • 02.12.2015 г. – безсрочен
   • 25.06.2021 – 25.06.2025 (с автоматично продължаване)

   Цели на договора: съвместна учебна дейност по учебните предмети за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап при спазване изискванията на Закона за висшето образование и на Закона за предучилищното и училищното образование.


  10. СОУ с преподаване на източни езици “Васил Левски”, Русе
   • 11.02.2015 г. – безсрочен

   Цели на договора: организиране и провеждане  на съвместни учебно-методически семинари; провеждане на съвместни обсъждания на учебни планове и програми и др.


  11. Природоматематическата гимназия “Васил Друмев”
   • 11.02.2008 г. – безсрочен
   • 23.01.2014 г. – безсрочен

   Цели на договора: организиране и провеждане  на съвместни учебно-методически семинари; обсъждане на учебни планове и програми, организиране на различни форми за повишаване на квалификацията и др.


  12. СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Горна Оряховица

   Цели на договора: извършване на дейности, свързани с повишаване на педагогическата квалификация, извършване на дейности в полза на учениците, извършване на дейности по съвместно организиране на национални и регионални състезания и олимпиади за ученици по математика, информатика и информационни технологии, организиране на студентски и научни мероприятия, издателска дейност, обезпечаване на съвместните мероприятия и дейности.


  13. Средно училище „Бачо Киро“ – Павликени

   Цели на договора: взаимен обмен на информация, знания, опит, идеи и добри практики; консултации на експертно и ръководно ниво; разработване на съвместни научноизследователски разработки и публикации както по национални проекти, така и по програми на ЕС; съвместно организиране и участие в национални ученически състезания, конкурси, дискусии и други образователни форуми; съвместно организиране на практически ориентирано обучение и стажове; обмен на информация за възможностите, които предоставят двете страни за обучение на ученици и студенти.


 9. Договори с общини

  1. Община Велико Търново (с ФИИ на ВТУ)
   • 17.10.2017 г. – 17.10.2020 г.
   • 20.03.2023 г. – 20.03.2026 г.

   Цели на договора: сътрудничество при осъществяване на естетизация на урбанистичната среда на община В. Търново чрез реализация на тематични проекти на дипломанти от ФИИ, експониране на техни изложби и др.


  2. Община Неделино, гр. Неделино
   • 13.09.2017 г. – 13.09.2022 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: работа по съвместни проекти, укрепване и развиване на административния капацитет на институциите и др.


  3. Община Неделино, гр. Неделино (в полза на Центъра по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране)
   • 13.09.2017 г. – 13.09.2022 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: изготвяне на историко-археологически маршрути и културно-познавателни материали за нуждите на археологическия туризъм


  4. Община Попово, гр. Попово
   • 08.04.2014 г. – 08.04.2019 г. (автоматично подновяване за 5 години)

   Цели на договора: сътрудничество в научноизследователската, културно-просветната и др. дейности, свързани с изучаването, популяризирането и експонирането на паметници на културата по територията на община Попово, както и в организирането и провеждането на научни форуми и прояви.


  5. Кметство – с. Карайсен – в процес на преподписване
   • 14.02.2004 г. – 14.02.2008 г.
   • 05.02.2008 г. – 05.02.2013 г.
   • 06.02.2013 г. – 06.02.2018 г.
   • 24.07.2020 г. – 24.07.2025 г.

   Цели на договора: оказване методическа помощ на учителите от Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ и библиотеката при Народно читалище „Добра Надежда – 1896“ и др.


  6. Община Каварна, гр. Каварна
   • 15.02.2007 г. - 15.02.2010 г. (автоматично продължаване за 3 години)

   Цели на договора: квалификация и преквалификация на кадри от община Каварна; научна и методическа помощ в образователното дело и др.


  7. Община Елена, гр. Елена
   • 28.02.2022 г. – 28.02.2025 г.

   Цели на договора: Община Елена поема ангажимент да съдейства за професионалното ориентиране на студентите от Великотърновския университет чрез организиране на подходящи за целта форуми, практикуми, стажове и други, както и да подпомогне при възможност трудовата реализация на възпитаниците на Университета. ВТУ се съгласява да привлече практици от община Елена за провеждане на специализирани обучения, участие в научни мероприятия и сътрудничество при разработване на учебни планове и програми.


  8. Община Тутракан
   • 07.12.2018 г. – 07.12.2025 г.

   Цели на договора: Организиране и провеждане на десетдневна творческа практика на студенти от Факултета по изобразително изкуство.


  9. Община Берковица
   • 27.11.2023 г. – безсрочен

   Цели на договора: Реализиране на съвместни проекти и провеждане на научни изследвания от взаимен интерес. Взаимен обмен на информация, опит и добри практики. Провеждане на студентски стажове и учебни практики. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, обучения, работни срещи и други.


  10. Община Вършец
   • 27.10.2023 г. – безсрочен

   Цели на договора: Реализиране на съвместни проекти и провеждане на научни изследвания от взаимен интерес. Взаимен обмен на информация, опит и добри практики. Провеждане на студентски стажове и учебни практики. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, обучения, работни срещи и други.


  11. Община Симитли
   • 27.10.2023 г. – безсрочен

   Цели на договора: Реализиране на съвместни проекти и провеждане на научни изследвания от взаимен интерес. Взаимен обмен на информация, опит и добри практики. Провеждане на студентски стажове и учебни практики. Съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, обучения, работни срещи и други.


  12. Художествена галерия „Христо Градечлиев“, гр. Каварна, и Факултетът по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
   • 21.07.2019 – 21.01.2020 г. (в процес на преподписване)

   Цел на договора: чрез организирането на „Студентски пленер на рисунката и акварела – Каварна 2019“, ХГ „Христо Градечлиев“ да обогати с фонда си творби, в които студентите да отразят природните и исторически забележителности на района; да се даде възможност за творческа реализация на най-изявените студенти при ФИИ; при взаимно изгодни условия ХГ „Христо Градечлиев“ да възлага, а студентите да реализират различни художествени проекти.


  13. Община Благоевград
   • 26.03.2024 г. – безсрочен

   Цел на договора: Страните декларират намерението си за партньорство и сътрудничество в: конвергенцията между образователен продукт и практиката; за професионалното ориентиране, учебни практики и стажове на студентите от Великотърновския университет в община Благоевград; за провеждане на обучения на служителите на община Благоевград от академичните кадри на ВТУ; за разработване и изпълнение на проекти с национално, европейско или международно финансиране; за разработване на туристически продукт и туристически маршрути в община Благоевград – дестинация Благоевград и др.


 10. Договори за услуги

  1. „Прайм Холдинг“ ЕАД, гр. Пловдив
   • 27.05.2016 г. – 27.05.2020 г. (в процес на преподписване)

   Цели на договора: да бъде създадена нова специалност във ВТУ със съдействието и участието на „Прайм Холдинг“, считано от уч. 2016/2017 г. към Факултета по математика и информатика, като „Прайм Холдинг“ осигури за своя сметка ремонтни дейности и оборудване на две компютърни лаборатории (Приложение №1)


  2. „Робеста груп“ ЕООД, гр. София
   • 30.03.2016 г. – 30.03.2026 г. (автоматично продължаване за още 10 години)

   Цели на договора: да се обучават във ВТУ чуждестранни граждани извън региона на В. Търново


  3. Usit Colours, ЕООД, гр. София
   • 10.02.2003 г. – безсрочен
   • 23.09.2015 г. – безсрочен

   Цели на договора: „Usit Colours“ ООД („Юзит Калърс България“ ООД), гр. София, предоставя туристическо обслужване и организация на пътуванията на служителите и партньорите на ВТУ


  4. Музикално-драматичен театър “К. Кисимов”, гр. В. Търново
   • 20.02.2007 г. – 20.02.2011 г. (автоматично продължаване за 4 години)

   Цели на договора: сътрудничество в областта на образованието и културата


  5. Издателска къща “Христо Ботев”, гр. В. Търново
   • 20 януари 2006 г. – безсрочен

   Цели на договора: сътрудничество в областта на образованието и културата


  6. Сдружение „Асоциация на месопреработвателите в България“, София
   • 25.07.2018 г. – 25.07.2023 г.

   Цели на договора: сътрудничество и съвместна дейност


  7. Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“, гр. София
   • 25.07.2018 г. – 25.07.2023 г.

   Цели на договора: сътрудничество и съвместна дейност


  8. А ДЕЙТА ПРО ООД, гр. София
   • 28.03.2019 – 28.03.2024 г. – с автоматично продължаване за същия период

   Цели на договора: осигуряване на ефективна среда за продължаващо обучение и образование, както и на дългосрочни решения, свързани с пазара на труда в България


  9. „България Ер и Посока“ ДЗЗД, гр. София
   • 23.06.2020 – 23.06.2021
   • 17.09.2021 – 17.09.2022 (в процес на преподписване)

   Цел на договора: да предоставя услуги по осигуряването на самолетни билети в страната и чужбина и трансфери от и до хотелите извън пределите на Република България за нуждите на преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ съгласно техническата спецификация, техническото приложение №1 към настоящия договор и ценовото приложение №2 към настоящия договор


  10. Издателство „Абагар“ АД, Велико Търново
   • 24.03.2020 – 24.03.2023 (автоматично продължаване за 5 години)

   Цел на договора: създаване на квалифицирани специалисти, отговарящи на изискванията на пазара на труда в България


  11. Ивент плюс БГ ЕООД, София
   • 23.03.2021 – 23.03.2024

   Цел на договора: съвместна дейност в конвергенцията между образователен продукт и практиката, за професионално ориентиране и трудова реализация на студентите от Великотърновския университет, специалност „Туризъм“.


  12. „Даниел Стандарт“ ЕООД, гр. Велико Търново
   • 23.12.2019 – 23.12.2022 (с автоматично продължаване за още 5 години)

   Цел на договора: извършване на дейности по взаимни програми, приложени към настоящия договор в рамките на неговия срок.


  13. “ЕСРИ-България“ ООД, гр. София
   • 19.09.2023 г. – 19.09.2027 г.

   Цел на договора: сътрудничество, подкрепа при подготовката и изпълнението на евентуални бъдещи проекти, обучения и тренировъчни дейности в областта на информационните системи, геопространствените технологии, управлението на проекти и процеси, подпомагане на кариерното развитие на участниците в проектите.


  14. ТД „Трапезица-1902“
   • 25.03.2024 г. – 25.03.2034 г.

   Цел на договора: Собственикът предоставя на Ползвателя безвъзмездно собствената си изкуствена катерачна стена от 150 кв.м., монтирана в спортния комплекс на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново за ползване и стопанисване и за изпълнение предмета на дейност, съгласно вътрешните правила на студентския спортен клуб.


 11. Договори с министерства и ведомства

  1. Споразумение №Д01-77/13.05.2019 г. – на осн. чл. 2 от ПМС №44
   • 13.05.2019 г. – 13.05.2023 г.

   Цели: осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища


  2. Министерство на труда и социалната политика
   • 05.03.2021 – безсрочен

   Цели: взаимно сътрудничество между ВТУ и дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ към МТСП с оглед подпомагане успешното реализиране на политиките, целите и задачите на договарящите се страни.


  3. Българска акдемия на науките (БАН), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
   • 16.08.2022 г. – 16.08.2025 г.

   Цели на договора: извършване на фундаментални научни и научно-приложни изследвания; разпространение на резултатите от тези дейности; предлагане на образователни дейности и обучения и трансфер на знания.

СПОДЕЛИ В