Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ

за развитие на професионално направление 3.9. „Туризъм“

Катедра „Туризъм“, Стопански факултет, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

за периода 2023 г. – 2028 г.

Утвърдена на катедрено заседание с протокол №КД-01-ТУ-05/29.04.2022 г.

Интервенция

Проверими показатели за изпълнение

Източници на информация и показатели

Допускания

Приоритет

Повишаване конкурентоспособността на обучението по професионално направление /ПН/ 3.9. „Туризъм“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

След 5-годишен период, ВТУ да е в челната 4ка в стандартизираната класация на висшите училища по ПН 3.9. „Туризъм“.

Рейтингова система на висшите училища в България.

Цел

Адаптиране на обучението в професионалното направление, съгласно съвременните тенденции в развитието на висшето образование, очертани в критериалната система на НАОА за програмна акредитация /ПА/ на професионални направления от регулираните професии, в съответствие с ESG- част 1 (1-10) и по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗВО.

Ежегодно планиране и отчитане прогреса и ефекта от дейности на ниво катедра, целящи обезпечаване с доказуеми резултати на всички възможни /от гледна точка на реалната среда, в която работи катедра „Туризъм“ към Стопански факултет (СФ) на  ВТУ/ изисквания, разписани в отделните стандарти

на критериалната система за ПА.

Протоколи катедрени заседания.

Стандарти 1-10 от критериалната система за ПА на ПН

Адекватни действия на всички ръководни звена и отдели във ВТУ, имащи отношение и ангажимент към оперативно налагане стандартите на критериалната система за ПА на ниво университет и факултет.

Резултати

1. Актуализация на учебна документация, съгласно изискванията на критериалната система за ПА на ПН.

Ежегодно моделиране на учебната документация /в т.ч. учебни планове, програми, съотношения видове учебни дисциплини в учебните планове и др./

WEB страница на ВТУ, /информация за ПН 3.9. „Туризъм“/.

Наличие на относителна автономност при структурирането на учебните планове от гледна точка формираната политика за обучение по туризъм на ниво Катедра.

2. Адекватна кадрова политика за обезпечаване на преподаването по дисциплини, представляващи „ядрото на познанието“ по туризъм.

Планиране и подпомагане членовете на катедра „Туризъм“ за академично израстване в най-кратките възможни срокове и попълване състава на катедрата с внимателно подбран нов нехабилитиран състав.

Личен състав на ВТУ. Обявени конкурси на WEB страница на ВТУ.

Протоколи катедрени заседания.

Наличие на материална и професионална мотивация на академичния състав.

3. Интегриране на представители от работещи управленски структури в туризма и изявени студенти по туризъм, обучавани в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в СФ на ВТУ в процеса на вземане на решения на ниво Катедра.

Ежегодно интегриране на нов, потенциален бизнес потребител на кадри, обучени в ПН 3.9. „Туризъм“ във ВТУ. Формализиране на студентска структура, чиито вътрешно избрани членове да участват активно в работата на катедра „Туризъм“.

Договори за партньорство с работодатели. Протоколи заседания на изградената студентска структура и катедрени заседания.

Умение на контактния екип за мотивация на управленци в туризма за активно участие в академичния живот на катедра „Туризъм“ .

Дейности

1.1. Извършване на вътрешнокатедрен анализ на силните и слабите страни на текущо действащите учебни планове и учебна документация за ОКС „Бакалавър“/ОКС „Магистър“ и разкриване на докторска програма по туризъм, съгласно изискванията на стандартите на критериалната система за ПА.

12 човека за оперативна работа

12 човека х 8 часа = 96 часа

Наличие на баланс между компетентност на преподавателския състав и заложени в учебните планове учебни дисциплини.

1.2. Съгласуване на изготвения проект за учебни планове с работодатели, потенциални потребители на кадри, завършили туризъм във ВТУ.

3 човека за оперативна работа

3 човека х 8 часа = 24 часа

Отзивчивост и достатъчна компетентност на избраните работодатели.

1.3. Съгласуване на изготвения проект за учебни планове с представители на студентските общности, обучавани в ОКС „бакалавър“ и „магистър“  в специалност туризъм във ВТУ.

2 човека за участие в срещи

2 човека х 8 часа = 16 часа

Инициатива, креативност и заинтересованост на студентите от участието им в организационната работа на Катедрата.

2.1. Ежегоден план-график за академичното развитие на хабилитирания състав.

1 човек за събиране и обобщаване на информация

1 човек х 8 часа = 8 часа

Наличие на публикации, написани от хабилитирания състав на Катедрата, подходящи за публикуване в реферирани издания. Защита на ОНС „доктор“ в срока на срочния договор на нехабилитирания състав.

2.2. План-график за хабилитиране на нехабилитирани членове на Катедрата с придобита ОНС „доктор“ или за придобиване ОНС „доктор“.

1 човек за събиране и обобщаване на информация

1 човек х 8 часа = 8 часа

2.3. Проучвателна работа за покана на изявени студенти, завършили обучението си по туризъм в СФ на ВТУ за участие в конкурс за асистент в Катедрата.

2 човека за извършване на проучвателна  работа

2 човека х 8 часа = 16 часа

3.1. Изготвяне на списък с подходяща целева група работодатели и рамкиране параметрите за ефективно и двустранно полезно сътрудничество.

5 човека за аналитична и оперативна работа

5 човека х 8 часа = 40 часа

Умение за правилна преценка на целевата група работодатели.

3.2. Провеждане на срещи с работодатели.

5 човека за провеждане на срещи

5 човека х 8 часа = 40 часа

Възможност работодателите да припознаят като изгодно за тях по-тясното сътрудничество с академична институция.

3. 3. Планиране на дейности за стимулиране на студентите за сдружаването им в студентски общности, имащи за цел и участие в академичния живот на Катедрата.

3 човека за организационна работа

3 човека х 8 часа = 24 часа

Наличие на екипно чувство в студентите.


Подкрепа за развитието на П.Н. 3.9. „Туризъм“ от ръководните нива във ВТУ.
СПОДЕЛИ В