За катедрата

Туризъм от … 1983 година.

Няма грешка! Началото на обучението по туризъм във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се полага именно в далечната 1983 година.

 

ПЪРВИ ЕТАП 1983-1989 г.

 • Започнало е като специализация. Обучаваните са придобивали професионална квалификация в областта на туризма, като наименованието на програмата е „Организация на туризма“. Обучителното звено е Факултет за обществени професии, а формата на обучение – редовна. Занятията са се водили само един ден в седмицата /обикновено понеделник/.

ВТОРИ ЕТАП 1989-1994 г.

 • Профилирано е като втора специалност за завършилите висше образование. Наименованието на програмата е „Организация и мениджмънт на туризма, хотелиерството и ресторантьорството“. Обучението се е предлагало в редовна и задочна форма. Обучителното звено е Свободен факултет към ВТУ.

ТРЕТИ ЕТАП 1994-1997 г.

 • Поставено е началото на програма „География на туризма“. Обучителното звено отново е Свободен факултет към ВТУ. Програмата е ориентирана за завършили Полувисш институт по туризъм в гр. Варна и гр. Бургас – днес Колежи по туризъм.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП 1997-2016 г.

 • Обучението по туризъм е част от Стопански факултет към ВТУ. Утвърденото обучение на предимно изпълнителски персонал в туризма се преструктурира в обучение на средни и висши управленски кадри. Водещи научни направления в програмата по туризъм стават икономиката и управлението, а обучението по образователно-квалификационна степени „бакалавър“ и „магистър“ се акредитира в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9 Туризъм. Преподавателският състав, осигуряващ  обучението по туризъм, е част от състава на катедра „Маркетинг и туризъм“.

ПЕТИ ЕТАП 2016 и в момента

 • Обособена е катедра „Туризъм“, която изцяло организира обучението по различните програми по туризъм /ОКС „бакалавър“ и „магистър“/  в професионално направление 3.9. Туризъм. Формирането на образователния потенциал на студента, обучаващ се в съответната програма по туризъм в Стопански факултет на ВТУ съответства на съвременните изисквания за професионална реализация на управленските кадри в туризма, посочени изрично в Националната класификация на професиите и длъжностите. Завършилите обучението си по образователни програми „Туризъм“ могат да упражняват следните професии, съгласно класификацията:
  • 14 ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги,
  • 141 управители на хотели и ресторанти,
  • 1439 ръководители на други услуги /в т.ч. къмпинг, туристически агенции, конферентен център и др./
  • 2422 специалисти по администриране на политики /експертна работа в публичния сектор/,
  • 2631 икономисти /туризъм/,
  • 4221 консултанти и служители в пътнически агенции /организатор специалист/.

 

Дипломиралите се в образователни програма „Туризъм“ придобиват широкопрофилна подготовка за работа в сектор туризъм, която се формира на база научния инструментариум на икономиката, управлението и географията. Специален акцент в обучението се поставя върху развитието на креативността на всеки студент. Заедно със солидната теоретична подготовка те правят студента адаптивен към бързо променящата се пазарна среда и разнообразието от дейности в туризма.

СПОДЕЛИ В