Статут

СТАТУТ

НА ФРАНКОФОНСКИ ЦЕНТЪР ЗА

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


 1. Общи положения:
  1. Този правилник урежда дейността и задачите на Франкофонския център за документация и информация към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”;
  2. Центърът е открит на 15 март 1993 г. по инициатива на Френския културен институт – службата по езиково и образователно сътрудничество и ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий” със Споразумение за ползване 368/29.03.1993 г.

 2. Цели и задачи:
  1. Центърът има за цел не само да подпомага работата на преподавателите и обучението на студентите от специалностите Френска филология, Приложна лингвистика, Български и френски език, Педагогика с френски език, но също така и да способства за популяризирането на културата и историята на Франция и франкофонския свят сред по-широк кръг интересуващи се;
  2. Поради интердисциплинарното изучаване на френски език и литература, фондът на библиотеката към Франкофонския център разполага с трудове по френска литература, литературна критика, творби по езикознание, методики по френски език и други педагогически документи, трудове по история, психология, социология, право, икономика и др. Така се задоволяват и изискванията на преподавателите и студентите от другите специалности на Университета;
  3. Центърът провежда културни мероприятия (изложби, четения, доклади, семинари), като по този начин запознава заинтересованата общественост с френския език и култура;
  4. Със своята дейност Франкофонският център има за цел да установява и разширява контактите си с университети, висши училища и други институции. Той си партнира с:
   • Посолството на Република Франция в София;
   • Френския културен институт - София;
   • Университета “Лион ІІ”, Франция
   • Педагогическия институт в Ла Рош-сюр-Йон, Франция
   • Института за преводачи “Мари Апс”, Белгия
   • Университета “Овидиус”, Румъния
   • AUF – Университетска Франкофонска Агенция
   • EduFrance – Образование във Франция
   • Alliance Française
   • Регионалната библиотека – гр. Велико Търново
  5. Центърът съдейства за осъществяване на академичен обмен (студенти и преподаватели) в рамките на международни програми.

 3. Фонд и инвентар:
  1. Фондът на Франкофонския център надвишава 9 000 броя (учебници, учебни помагала, речници, енциклопедии, художествена литература). Сключен е абонамент за различни френски и франкофонски периодични издания (научни и популярни списания и вестници). Центърът разполага със значителен брой аудиовизуални средства:аудиокасети, компактдискове и видеоматериали. По-голямата част от фонда е дарение от Френския културен институт. Фондът е въведен в информатизиран каталог BCDI 2;
  2. Центърът разполага с 30 места за читалня, за лекционни и семинарни занятия със студенти, за прожекции на филми, за провеждане на срещи и др.
  3. Центърът е обзаведен с мебели, предоставени от Френския културен институт и ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” и оборудван с аудиовизуална и компютърна техника, закупена от Френския културен институт, София. Центърът разполага с компютърна конфигурация на разположение на читателите, компютърна конфигурация с DVD-RW LG GSA-4167B/16X/IDE за документалистката, лазерен принтер HPLaserJet 5L, копирна машина Minolta EP 5325, телевизор Toshiba 2104 XS, видео-плейър AKAI-HQ VS-F260M, DVD-плейър Hyundai DivX 5980, радиокасетофон AIWA W 320-9LC, радиокасетофон Philips AW 7501, радиокасетофон и CD-плейър JVC-RV-B55 GY/BU/LTD, слушалки PanasonicRP-HT 240, сателитен приемник VOLTEL MX1000CI;
  4. Съгласно Споразумение за ползване от 10/03/2003год. книгите и апаратурата се предоставят за ползване за мероприятията на Франкофонски център за документация и информация. От горепосоченото следва, че дейността на Франкофонски център за документация и информация е подчинена на Катедра Романистика към Филологическия факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и на Университетска библиотека.

 4. Правила за обслужване на читателите:
  1. Библиотеката към Центъра е отворена за всички желаещи да я посетят;
  2. Ползването на библиотечния фонд в центъра е безплатно, заемането на книги е срещу целогодишна такса от 6 лв.
  3. Речници и справочници се ползват само на място;
  4. Могат да се заемат до 3 книги за период от 14 дни;
  5. При неспазване на настоящия правилник, читателят може да бъде лишен от ползването на библиотеката;
  6. При завършване на следването и получаване на дипломата си, студентите трябва да удостоверят пред инспекторката, че не дължат книги на библиотеката.

Статутът е приет на заседание на катедра „Романистика“ на 23.10.2006 г. /Протокол № 2/ и Факултетски съвет на Филологически факултет от 30.10.2006 г. /Протокол № 2/.


Ръководител катедра “Романистика”: /Проф. дфн П.Христов/

Декан на Филологически факултет: /Доц. д-р Багрелия Борисова/

СПОДЕЛИ В