Издадени биобиблиографии и прикнижни библиографии към научни трудове на преподаватели по години

 • Биографско-библиографски сборник. 1963-1972 / Състав.: К. Попова и Ст. Гализова. - В. Търново, 1973.
 • Христо Радевски. Препоръчителна библиография / Състав.: Д. Райкова. - В. Търново, 1973.
 • Христо Ботев. Библиография 1945-1975 / Състав.: П. Иларионова. - В. Търново, 1977.
 • Биографско-библиографски сборник. 1963-1978 / Състав.: Ив. Пенчев, Ст. Гализова и П. Иларионова. - В. Търново, 1979.
 • Николай Ковачев. Биобиблиография / Състав.: Ив. Пенчев и П. Илийкова. - В. Търново, 1979.
 • Иван Гълъбов. Биобиблиография / Състав.: Л. Селимски и П. Попова. - В. Търново, 1983.
 • Петър Мутафчиев 1883-1983. Биобиблиографски указател / Състав.: П. Илийкова и В. Филипова. - В. Търново, 1983.
 • Йохан Волфганг Гьоте. 1749-1832 / Състав.: Е. Йосифова. - София, 1984.
 • Васил Попов 1930-1985. Биобиблиографски указател / Състав.: Е. Йосифова. - В. Търново, 1984.
 • Стефан Стамболов. Био-библиографски указател / Състав.: М. Ковачев, П. Чалъкова, П. Данаилова и Й. Спасова. - В. Търново, 1984.
 • Писатели от ГДР, преведени в България. Библиография. 1945-1985 / Състав.: Е. Йосифова. - София, 1985.
 • Странджа-Сакар. Библиографски указател. 1975-1983 / Състав.: П. Данаилова, В. Филипова и Е. Йосифова. - Ямбол, 1985.
 • Василка Тъпкова-Заимова. Биобиблиография / Състав.: В. Филипова и П. Данаилова. - В. Търново, 1985.
 • Фридрих Шилер 1759-1805. Библиография / Състав.: Е. Йосифова. - София, 1985.
 • Никола Николов. Биобиблиография / Състав.: П. Данаилова. - В. Търново, 1987.
 • Биографско-библиографски сборник. 1963-1987. Т. 1-2 / Състав.: Ст. Гализова, П. Данаилова, В. Филипова и Л. Паскалева. - В. Търново, 1988.
 • Георги Димов. Биобиблиография / Състав.: П. Попова. - В. Търново, 1988.
 • Велизар Велков. Био-библиография / Състав.: П. Попова и Ив. Тодоров. - В. Търново, 1989.
 • Дора Мирчева. Био-библиография / Състав.: П. Данаилова. - В. Търново, 1990.
 • България и Балканската война 1912-1992. Библиографски указател / Състав.: Б. Мишева и Д. Върбанова. - В. Търново, 1992.
 • Биографско-библиографски справочник 1963-1998. Т. 1. Исторически факултет / Състав.: Ст. Гализова, Б. Мишева, А. Стоянова, Д. Върбанова и Д. Симеонова. - В. Търново, 1998.
 • Йордан Андреев. Биобиблиография / Състав: А. Стоянова, Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова, И. Аргиров, Д. Димитров, М. Младенов. - В. Търново, 2001.
 • Великотърновската Алма матер в развитието на съвременната българска литература. Биобиблиографски указател / Състав: Б. Мишева, Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2003.
 • Дебелянов : Съвременни интерпретации / Състав. Н. Димитров ; библиогр. състав.: Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново : Слово, 2003, с. 315-331.
 • Йовков : Съвременни интерпретации / Състав. Н. Димитров ; библиогр. състав.: Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново : Слово, 2003, с. 249-260.
 • [Двадесет] 20 години катедра Нова и най-нова обща история. Биобиблиографски справочник / Състав: Б. Мишева, Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004.
 • Димо Кьорчев. Биобиблиография / Състав: Б. Мишева, Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004.
 • Владимир Василев - критикът, редакторът, естетът / Състав.: С. Василев. - В. Търново, Фабер, 2005. (Библиогр. с. 291-356) / Състав. Б. Мишева, Д. Върбанова Д. Симеонова.
 • Радослав Мишев. Био-библиография / Състав.: Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново, 2008.
 • Проф. дфн Анчо Калоянов. Библиогр. справка / Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново, 2008.
 • Тодоров, Иван. Биобиблиография. Д-р Иван Велков (1891–1951 г.) : Професор Велизар Велков (1928–1993 г.) - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2009. (библиографска редакция: Д. Върбанова)
 • Иван Стоянов. Биобиблиография / Състав.: Б. Мишева, Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново, 2010.
 • И ние в литературата : Изследвания. Библиотеки. Оценки / Библиогр.: Б. Мишева, Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2010.
 • Василев, Сава. Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята / Състав. на библиогр.: Б. Мишева, Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново : Фабер, 2012, с. 393-438.
 • Великотърновската Алма матер в българската литература и култура. Библиографски указател по повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет / Състав.: Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2013.
 • Иван Стоянов. Биобиблиография. - 2. прераб. и доп. изд. / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова. - София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014.
 • Библиография на проф. д-р Петко Петков (публикувана в електронно издателство LiterNet https://liternet.bg/publish11/petko_petkov/bibl.htm / Състав.: Д. Върбанова, юли 2015)
 • Проф. д-р Лъчезар Георгиев. Биобиблиография. - София : Star Way, 2015. (библиографска редакция Д. Върбанова); 2. прераб. и доп. изд. - Тр. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Факултет „Математика и информатика“, т. 8, [за 2016], 2017.
 • Био-библиография на проф. дфн Сава Василев / Състав. Д. Симеонова, Д. Върбанова. - В. Търново : Нар. библ. „П. Р. Славейков“, 2017.
 • Език свещен : Юбил. сб. по случай 70-год. на проф. д-р Пенка Радева / Състав на библиогр.: Д. Върбанова, Д. Симеонова. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2017. (с. 19-54)
 • Списък на публикациите на проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова. // Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Г. І, [за 2017]. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 29-50.
 • Библиография на трудовете на доц. д-р Л. Стоичкова / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова. // Граматика на духа : Сб. статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-год. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 23-45.
 • Библиография на доц. д-р Анелия Петкова, подготвена за сборник в нейна чест. Книги, статии, цитирания. 1985–2020. 173 загл. / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова (под печат)
 • Библиография на проф. дин Иван Стоянов, подготвена за сборник в негова чест. Литература от и за него. 1978–2020. 389 загл. / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова (под печат)
 • Библиография на проф. д-р Андрей Димов Андреев, подготвена за сборник в негова чест. Книги, статии, цитирания. 1992–2020. 183 загл. / Състав. Д. Върбанова, Д. Симеонова (под печат)
СПОДЕЛИ В