Библиографски справки, изготвени в периода 2010–2022 г.

2024

STEM подходът в обучението по математика за развиване уменията на ХХІ век (прогимназиален етап на образование). Книги, статии, електронни публикации. Бълг. и англ. ез. 2000–2024. 145 загл.

Литература за Иван Динков 2009–2024. Книги, статии, електронни публикации. 2009–2004. Бълг. ез. 50 загл.

Литературна критика за детската литература до края на Втората световна война. Книги, статии, електронни публикации. 2012–2024. Бълг. ез. 156 загл.

Образователни технологии за развитие на комуникативна компетентност при двуезични ученици в прогимназиален етап. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1995–2024. 153 загл.

Отчитане на данъка върху печалбата и на процеса на данъчното облагане по ЗКПО. Публикации от 2018 до 2024 г. Книги, статии, електронни публикации. 2018–2024. Бълг. ез. 141 загл.

Рене Декарт. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1991–2023. 106 загл.

Ролята на социалния педагог в подпомагането на деца със СОП и техните семейства. Книги, статии, електронни публикации. 1994–2024. Бълг. ез. 130 загл.

Силовата подготовка като основа за формиране на двигателни качества при ученици. Вдигане на тежести. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1973–2024. Бълг., рус., нем., англ. ез. 285 загл.

Солидарна отговорност във финансовото право. Книги, статии, електронни публикации. 1993–2023. Бълг., англ., руски ез. 132 загл.

Съвременен дидактически модел за решаване на текстови задачи в обучението по математика в 5.–7. клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1990–2024. 244 загл.

Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие. Книги, статии, електронни публикации. 2014–2023. Бълг., англ. ез. 115 загл.

Френската политика на Балканите по времето на Наполеон 1797–1815 г. Книги, статии, електронни публикации. 1826–2023. Бълг., рус., фр. ез. 58 загл.


2023
 • Вътрешни реформи на Николай І (Николай Павлович Романов 1796-1855) (управление, възкачване, консерватор, декабристи, реформи). Книги, статии, електронни публикации. 1855–2023. Бълг., рус. ез. 165 загл. 
 • Генерал Владимир Вазов. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1928–2023. 96 загл.
 • Екологичната приказка – креативно пространство за възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., руски, англ. ез. 1990–2023. 193 загл.
 • Здравно образование в мултикултурна среда в начален етап. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1995–2023. 170 загл.
 • Изисквания, съвети към офицерите,начини за мотивация, речеви изяви. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1885–2022. Бълг. ез. 416 загл.
 • Мениджърът – централна фигура в процеса на управление. Книги, статии. Бълг. ез. 1995–2022. 32 загл.
 • Педагогически функции на груповите традиции и ритуали в обучението по околен свят. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., руски, англ. ез. 2000–2023. 305 загл.
 • Педагогически функции на фенологичните наблюдения в предучилищното екологично образование. Книги, статии, електронни публикации. 2001–2023. Бълг., рус., англ. ез. 211 загл.
 • Подбалкански говори. Книги, статии, електронни публикации. 1885–2022. Бълг. ез. 96 загл. 
 • Проектно-базиран модел за възпитаване на валеологична култура в предучилищното детство. Книги, статии, електронни публикации. 1990–2023. Бълг., англ., руски ез. 291 загл.
 • Силистра ХVІ–ХVІІІ в. Книги и статии. Бълг. ез. 1899–2019. 61 загл.
 • Управленски подходи, принципи и методи. Книги, статии. Бълг. ез. 1994–2022. 44 загл.
 • Формиране на нравствени качества и ценности у 5-6-годишните деца. Теоретици, които са работили в областта. 1990–2022. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1990–2023. 256 загл. 
 • Функции на мисловната карта в обучението по български език и литература (5–12 клас). Книги, статии, електронни публикации. 2008–2023. Бълг. ез. 61 загл.
 • Юбилейни вестници за Алеко Константинов. Юбилейни вестници, книги, статии. Бълг. ез. 1924–2023. 101 загл.
2022
 • Адаптация на деца със специални образователни потребности в детската градина. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1966–2022. Бълг. ез. 504 загл.
 • Българо-германски военнополитически отношения по време на Първата световна война. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., немски ез. 1915–2021. 278 загл.
 • Възпитаване на 6-7 годишни деца в родолюбие чрез проектно-базирани педагогически технологии. Книги, статии, електронни публикации. 1990–2022. Бълг. ез. 180 загл.
 • Издирване на дигитализирани книги на френски език от 1929–1930 г. Дигитализирани книги. Френски ез. 1929–1930 г. 3 загл.
 • Изследователски репери за рефлексиране и иновиране на екологичното образование в детската градина Чрез средствата на игровата дейност. Книги, статии, електронни публикации. 1990–2022. Бълг. и руски ез. 486 загл.
 • Католицизъм и православие в българските земи ХV–ХVІІІ в.  в османската документация. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1839–2022. 262 загл.
 • Кооперативно движение в България 1878–1944 г. Книги и статии. 1902–2021. Бълг. ез. 100 загл.
 • Морално-епическото в Елин Пелиновите романи за Ян Бибиян. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез.  1931–2020. 16 загл.
 • Практики при интеграцията на деца със СОП в европейските държави. Книги, статии, електронни публикации. 1998–2021. Бълг. ез.  32 загл.
 • Психологически аспекти в развитието на глобалния тероризъм. Книги, статии, електронни публикации. 2001–2021. Бълг. ез. 154 загл.
 • Публикации на доц. д-р Сашо Марков. Книги, статии. 1976–2022. 60 загл.
 • Свищов през ХVІ–ХVІІ в. Книги, статии, електронни публикации. 1901–2021. Бълг. ез. 21 загл.
 • Силата на приятелството според Патиланските истории на Ран Босилек. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1956–2016. 12 загл.
 • Български средновековни валове. Акцент върху Еркесията. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ., нем., рум., чешки ез. 1884–2022. 188 загл.
 • Счетоводен анализ на отчета за финансовото състояние на "Юрий Гагарин" АД. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1992–2022. 277 загл.
 • Териториална организация на социално-икономическото пространство на Бразилия. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ., нем. и португалски ез. 1958–2021. 182 загл.
2021
 • Влияние на съвместното обучение върху познавателното и емоционално развитие на учениците в условията на приобщаващото образование. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 2000–2021. 251 загл.
 • Детската градина като приобщаваща и социализираща среда за деца с нарушения от аутистичния спектър. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1997–2020. 163 загл.
 • Диагностика и корелация между уменията за писане под диктовка и слуховата памет при ученици от 4 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1995–2020. 71 загл.
 • Диагностика и корелация между уменията на четенето с разбиране и мисленето на учениците. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1999–2020. 119 загл.
 • Дидактически модел за изучаване на понятието уравнение в обучението по математика 7-12 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 2000–2021. 93 загл.
 • Играта в процеса на обучение. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1908–2020. 227 загл.
 • Изследвания на българските народни приказки. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1938–2020. 31 загл.
 • Изследвания по българска лингвистична стилистика. Книги, статии, електронни публикации. 1970–2021. Бълг., рус. ез. 826 загл.
 • Касово счетоводство (отчетност на касова основа) – теория и практика. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1993–2021. 237 загл.
 • Комуникативно-прагматични стратегии в обучението по български език 8-10 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1965–2021. 344 загл.
 • Културното и историческо наследство на Свищов през Възраждането и първите десетилетия на ХХ век. Книги, статии. Бълг. ез. 1873–2021. 70 загл.
 • Медиацията като начин за разрешаване на конфликти в училищна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1989–2021. 288 загл.
 • Модел за развитие на дигиталните компетенции на учителите в съвременната образователна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 2002–2021. 187 загл.
 • Паралелни светове в драмата „Кощана“ на Борисав Станкович и в разказа „Божура“ от „Старопланински легенди“ на Йовков. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., сръбски, руски ез. 1918–2021. 239 загл.
 • Признанието на иска. Книги, дисертации, статии. 1921–2021. Бълг., рус. ез. 195 загл.
 • Проблеми на използването и опазването на ландшафтите във водосбора на река Вит в Предбалкана. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1960–2020. 191 загл.
 • Просветно дело и културно развитие на Свищов през Възраждането 1810–1890 г. Книги и статии. Бълг. ез. 1879–2021. 193 загл.
 • Психологическо изследване на влиянието на тревожността върху процеса на вземане на решение при кандидат-осиновители. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 2000–2021. 106 загл.
 • Развиване на културна компетентност в обучението по български език (5. – 7. клас). Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1979–2021. 209 загл.
 • Развиване на продуктивни езикови умения по английски език чрез смесена форма на обучение (Developing productive English language skills in a blended learning environment). Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1992–2021. 302 загл.
 • Стилове на родителстване като предпоставка за развитие на синдрома на родителското отчуждение и неговото влияние върху психоемоционалното състояние на детето. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1998–2021. 388 загл.
2020
 • Библиография на доц. д-р Анелия Петкова, подготвена за сборник в нейна чест. Книги, статии, цитирания. 1985–2020. 173 загл.
 • Библиография на проф. дин Иван Стоянов, подготвена за сборник в негова чест. Литература от и за него. 1978–2020. 389 загл.
 • Библиография на проф. д-р Андрей Димов Андреев, подготвена за сборник в негова чест. Книги, статии, цитирания. 1992–2020. 183 загл.
 • Българо-гръцки отношения 1989–2007 г. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1990–2019. 178 загл.
 • Варна – културно-исторически маршрути (Културно наследство, история VІ–ХХ в., паметници, изкуство, туристически маршрути). Книги, статии, електронни публикации. 1897–2020. Бълг. ез. 574 загл.
 • Влияние на подвижните игри върху психофизическите качества на деца от мултикултурна среда. Дисертации, книги, статии. Бълг. ез. 1990–2019. 115 загл.
 • Генерал Иван Кишелски. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., руски ез. 1871–2018. 97 загл.
 • Дидактичната игра в обучението по математика в началния етап на образование. Книги, статии, електронни публикации. 1954–2019. Бълг. ез. 232 загл.
 • Дизайн на обучение на надарени деца (гимназиален етап). Книги, статии, електронни публикации. 1998–2020. Бълг., рус., англ. ез. 113 загл.
 • Индивидуални административни актове по Закона за устройството на територията. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1924–2020. 410 загл.
 • История на Отоманската банка на територията на България и Османската империя / Турция до 1922 г. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ., турски ез. 1891–2020. 124 загл.
 • Литература за Геза Херчег (Geza Herczeg). Електронни публикации. Немски, англ. ез. 8 загл.
 • Методика на обучението по футбол на 9-10- годишни ученици в извънкласната дейност. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1946–2019. 129 загл.
 • Модел за усвояване на ролята „ученик“ при прехода детска градина – начално училище. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1975–2020. Бълг., рус., англ. ез. 510 загл.
 • Практически задачи при овладяване на знания и умения за равнинни геометрични фигури в IV клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1995–2019. 189 загл.
 • Развитие на творческите способности на 5-6 г. деца чрез изобразителната дейност апликиране. Книги и статии от електронния каталог на Университетска библиотека. Книги и статии. Бълг., рус. ез. 1902–2018. 50 загл.
 • Развитие на уменията за четене с разбиране по български език и литература в ІV клас. Книги, статии. Бълг. ез. 1982–2019. 101 загл.
 • Ролята на диктовките в начален етап на обучение (езикова и функционална грамотност). Книги, статии. 1976–2020. Бълг. ез. 161 загл.
 • Ролята на изобразителното изкуство за развитие на творческото въображение при 5-6 г. деца. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. и рус. ез. 1936–2019. 183 загл.
 • Ролята на семейството и специалния педагог в развитието на фината моторика при деца със специални образователни потребности в предучилищна възраст. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. 1991–2020. 392 загл.
 • Семейство и семейно възпитание. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1970–2019. Бълг., рус., англ. ез. 800 загл.
 • Текета в Златоград. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1894–2019. 58 загл.
 • Фактори за интеграция на ученици със зрителни нарушения в училищна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1993–2020. 219 загл.
 • Функция на детския учител / логопед. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1979–2019. 181 загл.
2019
 • Аз-образ и детерминанти на самооценката в юношеска възраст. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1991–2019.   243 загл.
 • Библиография на проф. дин Калчо Костов Калчев. Известни цитирания. 1977–2018. Бълг., рус., укр., англ., рум., чеш., словашки, полски ез.     184 загл.
 • Блага Димитрова. Литературна критика за нея. Интервюта. Книги, статии, електронни публикации. 1955–2018. Бълг. ез.            215 загл.
 • Българското традиционно облекло – знак за идентичност в съвременността. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1948–2019.   183 загл.
 • Взаимовръзка между готовността за обучение и процеса на адаптация на първокласника. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1975–2019.       323 загл.
 • Дидактичната игра в обучението по математика в началния етап на образование. Книги, статии, електронни публикации. 1954–2019. Бълг. ез.      232 загл.
 • Европейска езикова политика. Книги, статии, електронни публикации. 2000–2018. Бълг. ез.         27 загл.
 • Естетическо възпитание в предучилищна възраст. Публикации 2009–2018. Книги, статии. 2009-2018. Бълг. ез.        43 загл.
 • Модели на проектно-базирано обучение в начален етап на училищна степен. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1999–2019.    253 загл.
 • Николай Иванов Райнов – библиография. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1905–2019.  406 загл.
 • Ния Радева. Рецензии за; цитирания. Бълг., полски ез. 2012–2018.       10 загл.
 • Нравствено възпитание на децата от предучилищна възраст. Книги, статии, електронни публикации. 1960–2018. Бълг. ез.            70 загл.
 • Образователна среда в началното училище. Книги, статии, електронни публикации. 2000–2018. Бълг. ез.            109 загл.
 • Обучението по краезнание в училище. Книги, статии, електронни публикации. 1955–2018. Бълг. ез.        185 загл.
 • Педагогическите идеи на Мария Монтесори за сензорно и математическо развитие на децата от втора възрастова група. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1928–2019.        132 загл.
 • Подготовка на детето за училищно образование. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1978–2018.   145 загл.
 • Преводи на Йежи Либерт в България. 1900–2019. Бълг. ез. Книги, статии, електронни публикации.         2 загл.
 • Проектно-базирано обучение. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1991–2019.   419 загл.
 • Проф. д-р Христо Бонджолов. Известни цитирания. Допълнение към библиография. Бълг., сръбски, макед. 1994–2018.     66 загл.
 • Севлиево и Севлиевския край ХV–XVII в. Каза Хоталич. Книги, статии, електронни публикации. 1909–2018. Бълг. ез.            214 загл.
 • Семейното възпитание при деца от предучилищна възраст. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 2009–2014.            62 загл.
 • Творчеството като отражение на емоционалния свят на детето във втора възрастова група на детската градина. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. и рус. ез. 1936–2019.            218 загл.
 • Теодора Димова (Литература за нея). Статии. 2000–2017. Бълг. ез.       53 загл.
 • Физическо възпитание в предучилищна възраст. Книги и статии. 2000–2019. Бълг. ез.        109 загл.
 • Хайдутството в българските земи ХV–ХVІІ век. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1890–2019.     207 загл.
2018
 • Албанската литература през Възраждането
 • Библиография на доц. д-р Л. Стоичкова
 • Български военни формирования на територията на днешна Украйна през ХVІІ–ХVІІІ в.
 • Българското образование през Средновековието (ІХ–ХV в.)
 • Великоморавия в българската научна литература
 • Видни историци в каталога на Университетска библиотека
 • Военно-психологическото състояние на българската армия 1917–1918 г.
 • Въздействие на слуховете върху поведението в юношеска възраст
 • Възрожденски процеси в Лясковец
 • Градският живот в Югоизточна Европа ХІ–ХІV в.
 • Дипломатически отношения на България с Ливан и Палестина 1989–2016 г.
 • Екологично възпитание в предучилищна възраст
 • Естетическо възпитание в предучилищна възраст. Публикации 2010–2018 г.
 • Здравна компетентност за начална училищна възраст
 • Играта в живота на детето от предучилищна възраст
 • Изследване на възможностите за усъвършенстване на обучението по тактическа и тактико-специална подготовка на курсанти и специализанти
 • Интерактивен модел за развитие на природонаучни компетенции в подготвителна група (6-7 г.)
 • Кримските татари, Кримското ханство и Гираите (в българските земи) - ІХ–ХVІІ в.
 • Лансирането на Любен Беров за премиер от страна на президента Желю Желев
 • Литература за Желю Желев 2016
 • Методът на проектите в екологичното образование
 • Модел за развитие на умението за писмено създаване на текст при интензивно изучаване на английски като чужд език в първи гимназиален клас
 • Националноосвободителни борби в Ловеч и Ловешкия край през Възраждането
 • Образователната среда в съвременната детска градина
 • Обучението по математика в предучилищна възраст
 • Овладяване на граматични знания и умения в начален курс
 • Османската култова  архитектура в българските земи през 15–16 в.
 • Полово възпитание в предучилищна възраст. Статии 2008–2018 г.
 • Полово възпитание и полова идентификация на децата от предучилищна възраст
 • Полският въпрос в международните отношения 18–19 в.
 • Преводи на Елфриде Йелинек в България
 • Преводът на туристически пътеводители като езиков и културен трансфер
 • Публикации на доц. Петър Братоев
 • Първите Тюдори и изграждането на модела на английския абсолютизъм
 • Развитие на военното правосъдие в българската държава
 • Развитие на двигателните качества на 9–10-годишни ученици
 • Развитие на физическите качества при 10–12 годишни лекоатлети
 • Сензорно развитие в предучилищна възраст
 • Социално-икономическа география на Бразилия. Регионален анализ
 • Съчиненията по български език в 3–4 клас. Глаголно време
 • Трансграничните бракове между българи и чужденци
 • Тридесетгодишната война
 • Умствено възпитание в предучилищна възраст
 • Формиране на екологична култура чрез обучението по Околен свят във втори клас
 • Формиране на предприемчивост в просоциалното поведение на учениците от начална образователна степен чрез началното технологично обучение
 • Ценностно-естетическата нормативност на Романтизма
 • Четвъртият кръстоносен поход и неговите последици
2017
 • Византийски паметници в България
 • Влияние на трудотерапията при възрастни хора с умствена изостаналост. Видове трудотерапия. Приложение на трудотерапията
 • Възпитание в родолюбие чрез обучението по Околен свят в първи клас
 • Глинени печати през ранножелязната епоха в България
 • Графичен дизайн на книгата
 • Демографска информация и икономическо развитие на Северна България 1936 – 1992 г.
 • Епистоларен стил
 • Естетическо възпитание и естетическа култура в предучилищна възраст
 • Западни Родопи. Природни ресурси и турисически потенциал на региона
 • Литература за Стефан Дичев
 • Личността на Неофит Бозвели
 • Логопедия
 • Никола Пиколо и Атанас Богориди
 • Нравствено възпитание и нравствена култура в предучилищна възраст
 • Обучението на учители за преодоляване на агресивното поведение на малките ученици
 • Подготовка на децата за училище чрез интерактивни методи
 • Поклонническата литература във Византия
 • Полово възпитание на децата от предучилищна възраст
 • Превенция на агресивно поведение чрез обучение по емоционална интелигентност на 5-6 г. деца
 • Признаване на Македония от България (1992 г.)
 • Признаване на Русия от България (1991 г.)
 • Публикации и цитирания на проф. дин Иван Стоянов 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Казимир Попконстантинов 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Калчо Калчев 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Радослав Мишев 2012 – 2016
 • Развиване на умението за говорене на английски език
 • Религиозна комуникация
 • Ролята на учителя в литературното обучение. Трудовете на Петър Братоев
 • Руско-турската война от 1787 – 1792
 • Софроний Врачански 1989 – 2014
 • Социалнопедагогическа подкрепа на деца и младежи с езиково-говорни нарушения, отглеждани в резидентен тип услуги
 • Списък на публикациите на проф. дин Иван Тютюнджиев
 • Структурно-геоморфоложко развитие на Северозападна България
 • Съвременни технологии при възпитание на учениците от начален етап в толерантност
 • Териториалното разширение и експанзията на България в първата третина на ІХ в. (755 – 831 г.)
 • Търновската градска община през възраждането
 • Формиране на умения за самооценка на постиженията по английски език като чужд в начален етап на обучението (1 – 4 клас)
 • Цитирания Б. Ф. Ломов в България
 • Цитирания за проф. д-р П. Радева
 • Четата на Хр. Ботев
2016
 • Арт-терапията като средство за преодоляване на тревожността на децата от предучилищна възраст
 • Бизнес комуникациите в системата на управление по примера на предприятията от млечната промишленост
 • Влиянието на развода върху тревожността на учениците от начална училищна възраст
 • Военни сюжети в торчеството на Йордан Йовков
 • Въздушната битка за Кубан
 • Възпитаване култура на общуване чрез игрови технологии в начален етап на образование
 • Глинени печати през ранножелязната епоха в България
 • Дидактични игри в процеса на обучението по математика в първи клас
 • Единадесети септември 2001 г.
 • Екипната работа в условията на интеграция Учител - дете в подготвителна група
 • Естетическото въздействие на празниците в начален образователен етап
 • Жилищна архитектура през късния халколит в Североизточна България
 • Западни Родопи. Природни ресурси и турисически потенциал на региона
 • Играта за формиране на културата на поведение у 4-5 г. деца
 • Марин Калинов. Литература от и за него
 • Непознатият Наполеон
 • Обучението на учители за преодоляване на агресивното поведение на малките ученици
 • Педагогическа технология за овладяване на комуникативна компетентност от 5-7 г. чрез метода на Валдорфската педагогика
 • Президентската институция в България
 • Реализиране на принципа за нагледност в началното училище
 • Социално-педагогически аспекти на проблема преждевременно напускане на училище от учениците
 • Съвременни технологии при възпитание на учениците от начален етап в толерантност
 • Териториалното разширение и експанзията на България в първата третина на ІХ в. (755 – 831 г.)
 • Тилово снабдяване на българската армия преди и по време на сръбската кампания (1915 г.)
 • Формиране на здравна култура и възпитание при деца и юноши, лишени от родителски грижи
 • Църквата „Света София“ в Константинопол
 • Чужди думи в българския език
2015
 • Архитектура на българската възрожденска къща – ХІХ в.
 • Богомилството. Книги и статии на английски език, притежание на Университетска библиотека. Електронни източници. Англ. ез.
 • Борис Христов. Литература за него
 • Българо-руски културни връзки през Възраждането
 • Великобритания и България в края на ХІХ и началото на ХХ век – политика, дипломация, пропаганда.
 • Георги Марков. Литература за „Жените на Варшава“; „Портрет на моя двойник“
 • Езиковата ситуация в България. Сравнително езикознание (българо-гръцки) езикови връзки
 • Издания на книгите на Фани Попова-Мутафова след 1973 г.
 • Икономическо развитие на Англия през късното средновековие (ХІV – ХVІ в.)
 • Инициативни движения и преговори за мир по време на Първата световна война
 • Книги за любовта в Университетска библиотека
 • Коста Радев. Литература от и за него
 • Културно наследство на Несебър
 • Литература за Йордан Вълчев
 • Литература за Павел Вежинов. Интервюта с него
 • Литература за четирилогията на Димитър Талев
 • Литература и история в романите на Фани Попова-Мутафова “Солунският чудотворец”, “Дъщерята на Калояна” и “Иван Асен ІІ”. Публикации след 1973 г.
 • Литература от и за Ралица Цойнска
 • Манастирите в Сучава (ХV – ХVІІ в.)
 • Национализмът в България през 1990 – 2015 г.
 • Опазване на културно-историческото наследство
 • Педагогическата технология за емоционално-волево развитие в подготвителната група за училище
 • Правната култура на учителя в контекста на професионално-педагогическата му подготовка
 • Публицистиката на Мартин Лутер
 • Рафаилов кръст
 • Рецепция за творчеството на Георги Марков
 • Самодивата в българската фолклорна вяра
 • Светлозар Игов. Публикации от и за него 1990 – 2015 г.
 • Светослав Минков. Литература за него. Интервюта
 • Семейните традиции за духовно възпитание на детето до постъпването му в училище
 • Социално-психологически детерминанти на организационната трансформация
 • Сравнение на физическата дееспособност между роми и българи – ученици V–VІІІ клас
 • Съединението и Сръбско-българската война. Публикации 1995 – 2015
 • Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцки и български език
 • Управленски проблеми на предприемаческата дейност през призмата на дребния бизнес
 • Устна и писмена реч
 • Философия на правото. Правен позитивизъм. Джон Остин и Хърбърт Харт
2014
 • Англосаксонският период в историята на Великобритания
 • Балканската политика на Англия и Русия 1893 – 1904 г.
 • България във френско-руските отношения 1898 – 1912 г.
 • Българо-румънска интерференция в говорите на Тутракан
 • Винен туризъм в Южен централен район. Винопроизводството в историята
 • Диалектите на българите от Бесарабия и книжовен български език. Прояви на езикова интерференция
 • Етимологичната фигура в българския език
 • Иван Найденов - живот и дейност
 • Игрови технологии в обучението по география и икономика в V клас
 • Индивидуализация и диференциация на слети класове в началното училище
 • История на гр. Троян през Възраждането
 • История на Испания VІІІ – ХV в. Арабски халифат и Реконкиста
 • Казанлък през Възраждането
 • Когнитивна лингвистика. Когнитивна стилистика
 • Компютърните технологии в първи клас
 • Компютърът като дидактическо средство в изучаването на природните зони в пети клас
 • Конструиране на героичната памет в епохата на социализма. Случаят Вела Пеева
 • Концепцията за женска красота при социализма (етнокултурен аспект). Литература на руски и английски език
 • Концепцията за женска красота при социализма (етнокултурни аспекти). Литература на български език
 • Културен туризъм в България
 • Културно проектиране на обектите на културен туризъм в Плевенска област
 • Литература за “До Чикаго и назад” на Алеко Константинов. 1990 – 2014.
 • Литература за доц. Йордан Еленски
 • Литература от и за Готфрид Бен
 • Ловът в средна Северна България ХІХ – ХХ век. Традиция - новаторство
 • Мотивът за пътя и пътуването (топосът на пътя; лабиринтът; пътят като лабиринт; герой и героично)
 • Национална сигурност в България (1944 – 1989 г.). Книги и статии в Университетска библиотека
 • Отровни вещества
 • Повестта на Любен Каравелов “Турски паша” - между фактите и фикцията
 • Политически права на гражданите в България от 1879 г. до днес; във Великобритания, Франция, САЩ - ХVІІ – ХІХ в.
 • Полски автори, преведени на български език. Стихове на полските автори: Константин И. Галчински; Ян Каспрович; Болеслав Лешмян; Мария Павликовска-Ясножевска; Леополд Стаф; Казимеж Тетмайер-Пшерва; Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич, преведени на български език за периода 2009 – 2014 г.
 • Право, морал, религия
 • Праисторическа Британия
 • Преображенски манастир “Свето Преображение Господне”. Захарий Зограф
 • Приложни изкуства в Троянско
 • Пролетните календарни празници в системата на културния туризъм
 • Протестантската пропаганда в края на ХІХ – началото на ХХ в.
 • Психология на изобразителното изкуство. Арттерапия
 • Публикации, цитирания, в световните библиотеки на проф. д-р Лъчезар Георгиев 2008 – 2014 г.
 • Работа с младежи - организация, технологии, социология. Младежки политики в България и чужбина след 1989 г.
 • Софроний Врачански. Литература от и за него за периода от 1989 до 2014 г.
 • Средновековни български паметници в Поморавието и Западните покрайнини
 • Съветската инвазия в Афганистан – декември 1979 г.
 • Съпоставка между Разколников и Свидригайлов от “Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски
 • Тестовата проверка на континента Южна Америка
 • Туристически ресурси на област Шумен. Състояние и тенденции за развитието на туризма
 • Участието на Великите сили в Испанската гражданска война
 • Фаталната жена - съпоставка между “Анна Каренина” на Л. Толстой и “Казаларската царица” на И. Вазов
 • Херман Брох – преводи на български език
 • Цитирания на Б. Г. Ананиев в български източници
 • Япония. Промяна и приемственост 1945 – 1956 г.
2013
 • Богданов, Стоян (Стоян Богданов Стоянов). Публикации
 • Богословска терминология в средновековни съчинения
 • Българо-испански езикови и културни връзки
 • Българското театрално изкуство през епохата на Възраждането
 • Вещноправно действие на регулационните планове. 1984 – 2013
 • Възпитаване в природосъобразен начин на живот при ориентиране на 5-6 годишните деца в света
 • Гражданската война в Съветска Русия 1917 – 1922 г.
 • Джоузеф Конрад. Литература от и за него в България
 • Димитър Димов - литература от и за него
 • Играчки и игрово пресъздаване. 2006 – 2013
 • Игри с правила и игрово взаимодействие
 • Информационното общество, глобализацията и защита на личните данни и неприкосновеността на личността
 • История на олимпийското движение в България
 • Компютърните дидактични игри за достъпно и трайно овладяване на учебния материал в първи клас
 • Конституиране на Босна и Херцеговина 1995 – 2005. (Босна, Босна и Херцеговина, Република Сръбска)
 • Литература за филма “Козият рог” и за Николай Хайтов
 • Литература от и за Валери Петров
 • Литература от и за Йозеф Крашевски
 • Литература от и за Павел Матев
 • Нидерландски заемки в българския език
 • Оспорване на административни актове по Закона за устройство на територията
 • Пазар на електроенергия в България и ЕС
 • Половоролевите взаимоотношения между децата на 4 - 5 годишна възраст
 • Преводи на нидерландски (холандски) език на български художествени произведения
 • Промяна предназначението на църковните сгради в България след 1944 г. до 1990 г.
 • Публикации на доц. д-р Страхил Попов. Литература за него
 • Салвадор Алиенде, Чили
 • Символичната празнична среда за приобщаване на 4 - 5 г. деца към културни традиции и национални ценности
 • Социална подкрепа за жени, жертва на насилие
 • Стрес без дистрес в сферата на образованието
 • Туризмът в България след социалистическия период до наши дни
 • Устойчиво развитие
 • Учителят в детската градина
 • Фолклорното православие в българските народни балади
 • Форми на педагогическо взаимодействие
 • Чужденците в Първото българско царство
2012
 • Арттерапия
 • Българският въпрос в политиката на Великите сили от Освобождението през 1878 г. до Първата световна война
 • Великобритания и България 1909 – 1915
 • Възпитание на толерантност при децата от предучилищна възраст
 • Възрожденски истории за мъченичество в българската литература от средата на ХVІІІ до средата на ХІХ век
 • Екологична възпитаност за деца от предучилищна възраст
 • За родното място на Паисий Хилендарски
 • Законодателството в средновековна България
 • Идеология и икономическа ефективност в НРБългария 1985 – 1989
 • Италиански заемки в българския език
 • Книги за Кирил и Методий в Университетска библиотека
 • Книги и статии за ген. Гурко
 • Книги на Елиас Канети, преведени на български език
 • Книги на Леонардо Шаша, преведени на български език. Литература за автора
 • Краезнание в българското начално училище. Педагогически аспект
 • Ландшафтни особености на Гребенец
 • Литература от и за Страбон
 • Личните местоимения в българския и английския език
 • Магнаурската школа
 • Монетосеченето в Източните Римски провинции
 • Немски заселници в България
 • Празникът на Кирил и Методий и българското общество
 • Публикации за Педагогически факултет при ВТУ Св. св. Кирил и Методий
 • Първата руска революция
 • Развитие на жанровете в официално-деловия стил в български и полски език
 • Рецепция за творчеството на Георги Марков
 • Руската православна църква след разкола през ХVІІ в.
 • Саморазвитие на личността чрез дистанционното обучение
 • Турска художествена литература в България
 • Хасковското съзаклятие
 • Цитирания на Александър Ковачев
2011
 • Жилищна архитектура през къснобронзовата и ранножелязната епоха в България ХV – VІ в. пр. Хр.
 • За убийството на дякон Паисий, Васил Козлев и Стоян Пенев
 • Играта на думи в съвременната британска детска литература и възпроизвеждането й в превода на български език
 • Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности
 • История 20 век
 • Континентална правна система
 • Критически изследвания за Атанас Липчев, Илия Троянов, Димитър Динев, Димо Райков, Димитър Бочев и Георги Мишев “Патриархат”
 • Литература за Виктор Пасков
 • Литература за горянското движение в Сливенския край
 • Литература за списание Художник (1905 – 1909 г.)
 • Литература от и за Станислав Стратиев
 • Мобилни оператори в България конкурентноспособност
 • Мотивация за учене в основното и средното училище
 • Правото на фирма
 • Преброяване на населението в България от 1888 г. до наши дни
 • Развитие на критическото мислене
 • Ролята на чешките учители в България след Освобождението
 • Фольклорные инспирации в русской детской литертуре
 • Храна и хранене на старите българи
2010
 • Англия и САЩ в Гърция 1944 – 1954 г.
 • Библиография на Клео Протохристова
 • Българо-руски църковни отношения
 • Возрастная психология дошкольного и младшешкольного возраста
 • Възраждане на българския народ
 • Емоция и Интернет
 • Защитена местност. Дервент и Преображенски манастир
 • Издания на Великотърновския университет
 • Икономика на Бразилия
 • Краеведски справки, изготвени в УБ
 • Кръгът „Мисъл“
 • Литература за българите-мохамедани
 • Литература за Пиер Ронсар
 • Литература от и за Славчо Паскалев
 • Математика в подготвителна група
 • Методика преподавания рисования в младших классах
 • Нормативна уредба и организация на обучението по майчин език
 • Образование на мюсюлманите в България
 • Писмото като жанр в публицистиката. Обществено писмо
 • По-нови публикации за В. Търново
 • Поредица Всемирна библиотека
 • Пренатално възпитание
 • Проблемы учителях учеников в начальной школе
 • Производствен роман
 • Психодиагностика на когнитивната сфера
 • Публикации на Антоанета Делева
 • Публикации на доц. Владимир Попов
 • Публикации на доц. д-р П. Петков
 • Публкации на Виолета Благоева
 • Радко Димитриев
 • Рицарско-монашески ордени в средновековна Европа
 • Ричард Лъвското сърце
 • Сравнителен анализ на средновековния и феодалния град
 • Турски и арабски заемки
 • Урокът по български език І – ІV клас
 • Цитирания на Алманах за литература и изкуство
 • Читалище Развитие - Бяла Слатина
СПОДЕЛИ В